Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

ΕΕΣΣΤΥ Διαγωνισμός: Εργασίες Αντικατάστασης 80 WC Επιβαταμαξών και Συντήρηση αυτών για 2 έτη

Η ΕΕΣΣΤΥ ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις Εργασίες Αντικατάστασης Συστήματος Ογδόντα (80) Τουαλετών Κενού στις Επιβατάμαξες (Ε/Α) των ΠΣ 41α&β μετά της Συντήρησης αυτών για Δύο (2) Έτη.
• Τύπος Διαγωνισμού : Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ
• Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 40643
• Κριτήριο : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής
• Προϋπολογισμός : 644.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
• Έναρξη Υποβολής Προσφορών : 10-05-2017, ώρα 09:00 π.μ.
• Λήξη Υποβολής Προσφορών : 16-05-2017, ώρα 14:00 π.μ.


Διαβάστε εδώ την προκήρυξη : ΑΔ 42/17

http://eessty.gr/wp-content/uploads/2017/04/5%CE%91.-42-17-%CE%91%CE%94-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-WC-DS-17PROC006041870.pdf


Πηγή:
- Εργασίες Αντικατάστασης 80 WC Επιβαταμαξών και Συντήρηση αυτών για 2 έτη
http://eessty.gr/2017/04/07/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-80-wc-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου