Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Η Γερμανία καλείται να αλλάξει τους κανόνες ελέγχου του τροχαίου υλικού!!!

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει αιτιολογημένη έκθεση ζητώντας επίσημα από τη Γερμανία να συμμορφωθεί τροποποιώντας όλους τους εθνικούς κανόνες ασφάλειας των σιδηροδρόμων της ενσωματώνοντας την οδηγία 2004/49 / ΕΚ, την οποία τα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν υποχρεωμένα να εφαρμόσουν τον Δεκέμβριο του 2010.

Εάν η Γερμανία δεν «αντιδράσει ικανοποιητικά» εντός δύο μηνών (από τις 17 Νοέμβρη), η Επιτροπή θα παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο της ΕΕ.Οι ανησυχίες της Επιτροπής επικεντρώνονται στις απαιτήσεις ελέγχου του τροχαίου υλικού. Η οδηγία αναφέρει ότι για κάθε σιδηροδρομικό όχημα που κυκλοφορεί θα πρέπει να έχει οριστεί υπεύθυνος φορέας συντήρησης, καθώς επίσης υπεύθυνος την ασφάλεια. Ωστόσο, οι γερμανικοί εθνικοί κανόνες προβλέπουν τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε περιοδική βάση, αντί να αφήνουν τις αποφάσεις αυτές για τον υπεύθυνο φορέα συντήρησης. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει το στόχο της οδηγίας που αφορά τη θέσπιση κοινών αρχών για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, και θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία οι διαφορετικοί εθνικοί κανόνες εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία τροχαίου υλικού μεταξύ των χωρών της ΕΕ.


European Commission - Fact Sheet November infringements package: key decisions press-release_MEMO-16-3644_en:
"Rail transport: Commission calls on GERMANY to fully transpose and implement EU legislation aimed at improving safety of European railwaysThe European Commission today asked Germany to bring all its national rules into line with Directive 2004/49/EC on the safety of European railways. This directive, which Member States had to transpose by December 2010, aims at ensuring consistent and high levels of safety in all EU rail networks. It notably establishes common principles for the management, regulation and supervision of railway safety. This is to avoid situations whereby different national rules on maintenance would hamper the smooth movement of vehicles throughout the EU. In this regard, the Directive provides that each rolling stock should have an entity in charge of maintenance assigned to it. This entity sets a system of maintenance and ensures that the vehicles are in a safe state. However, the national German rules impose the technical inspection of rolling stock on a periodic basis. Consequently, it is not up to the entity in charge of maintenance to decide on the moment of the technical inspection. Germany has two months to reply to the Commission. If Germany fails to react satisfactorily, the Commission may refer the matter to the Court of Justice of the EU."

Πηγή:
- Germany asked to change rolling stock inspection rules
http://www.railwaygazette.com/news/policy/single-view/view/germany-asked-to-change-rolling-stock-inspection-rules.html

- European Commission - Fact Sheet November infringements package: key decisions press-release_MEMO-16-3644_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3644_en.htm

1 σχόλιο: