Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Διαβάστε αποσπάσματα από την Έκθεση Πεπραγμένων για το 2016 από τη ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων)

...τον Μάϊο δημοσιεύθηκε το τμήμα που αφορά τον Τεχνικό Πυλώνα του
Πακέτου και τον Δεκέμβριο το τμήμα που αφορά τον Πυλώνα της Αγοράς και ήδη έχει
αρχίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η επεξεργασία σχεδίων εφαρμοστικών πράξεων που
προβλέπονται από την βασική νομοθεσία του πακέτου για να καθορισθούν οι
λεπτομέρειες υλοποίησής του.

H σημαντικότερη παρέμβαση στον Τεχνικό Πυλώνα είναι η μεταβίβαση από τις Εθνικές
Αρχές Ασφάλειας στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(European Union Agency for Railways - EUAR) της αρμοδιότητας της χορήγησης
πιστοποιητικού ασφάλειας στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις αλλά και της
αρμοδιότητας «έγκρισης θέσης σε λειτουργία» (Authorization for Placing in to ServiceAPIS)
σιδηροδρομικών οχημάτων.
Με χρονικό ορίζοντα το 2019 θα λειτουργεί στον EUAR ένα κεντρικό γραφείο OSS (one
stop shop) στο οποίο θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τις πιο πάνω
εγκρίσεις. Ο στόχος βέβαια είναι η ενοποίηση των διαδικασιών ώστε οι σιδηροδρομικές
επιχειρήσεις και κυρίως αυτές που ενδιαφέρονται να εκτελέσουν δρομολόγια συρμών
διασχίζοντας περισσότερες από μία χώρες να λαμβάνουν απλούστερα και ταχύτερα τις
απαιτούμενες εγκρίσεις.


"...Στην Ελληνική Σιδηροδρομική Αγορά, η πρόθεση δύο νέων σιδηροδρομικών
επιχειρήσεων, στις οποίες ήδη έχει χορηγηθεί από την ΡΑΣ Ευρωπαϊκή Άδεια
λειτουργίας καθώς και το Α μέρος του Πιστοποιητικού Ασφάλειας, να
δραστηριοποιηθούν στις εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές δείχνει την
δυναμική και το μέλλον του τομέα αυτού παρόλο τον μέχρι τώρα χαμηλό όγκο έργου.
Όμως βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση και λειτουργία νέων σιδηροδρομικών
επιχειρήσεων είναι να επιλυθούν τα τελευταία απομένοντα προβλήματα στον τομέα της
εκπαίδευσης και πιστοποίησης μηχανοδηγών σιδηροδρομικών συρμών.
Είναι προφανές ότι χωρίς την δυνατότητα εκπαίδευσης και πιστοποίησης της κρίσιμης
για την λειτουργία κάθε σιδηροδρομικής επιχείρησης αυτής ειδικότητας η
σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα θα θεωρείται αλλά και θα είναι ουσιαστικά κλειστή,
με ότι αυτό συνεπάγεται."


"...Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις
Κυρίαρχο ρόλο στην παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων
και επιβατών στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά έχει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (incumbent).
Στον επιβατικό τομέα λειτουργεί εκτελώντας προαστιακά, περιφερειακά και υπεραστικά
δρομολόγια. Τον Ιούλιο του 2016 ολοκληρώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ο διαγωνισμός για
την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με ανάδοχο εταιρία την Ferrovie Dello Stato Italiane
S.p.A. Η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης εκκρεμούσε μέχρι 31.12.2016, καθώς
βρισκόταν σε προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η εταιρεία ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες), κάνει χρήση της υποδομής του
σιδηροδρομικού δικτύου της γραμμής του προαστιακού μεταξύ του Σταθμού Δουκίσσης
Πλακεντίας και του τερματικού Σταθμού του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος
Βενιζέλος».
Μετά την αδειοδότηση στο τέλος του 2015 της ιδιωτικής σιδηροδρομικής επιχείρησης
Rail Cargo Logistics Goldair, χορηγήθηκε μέσα στο 2016 το πιστοποιητικό Ασφαλείας
μέρους Α’, ενώ εκκρεμεί η χορήγηση του πιστοποιητικού μέρους Β’, προκειμένου η
εταιρία να δραστηριοποιηθεί στην εκτέλεση εθνικών και διεθνών εμπορευματικών
σιδηροδρομικών μεταφορών.
Η ΡΑΣ, το Μάϊο του 2016 χορήγησε άδεια λειτουργίας ΣΕ στην ιδιωτική εταιρία Piraeus
Europe Asia Rail Logistics A.E. Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (PEARL A.E.) για
εκτέλεση εθνικών και διεθνών εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών με
παροχή έλξης ή/και πλήρων συρμών στο σύνολο του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου.
Επίσης της χορηγήθηκε Πιστοποιητικό Ασφάλειας μέρους Α."


"...Υπεύθυνος για τη Συντήρηση Φορέας Τροχαίου Υλικού (ΥΣΦ)
Η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. με τον
διακριτικό τίτλο «ΕΕΣΣΤΥ», δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης,
επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού και άλλων
μέσων σταθερής τροχιάς, καθώς και στη διαχείριση ή/και εκμίσθωση σε τρίτους
τροχαίου υλικού είτε ιδιόκτητου είτε εξ ονόματος άλλων, συμπεριλαμβανομένου
τροχαίου υλικού που τυχόν της ανατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του άρθρου
23 του ν. 4111/13.
Ο ΟΣΕ Α.Ε. διατηρούσε επίσης πιστοποιητικό ΥΣΦ το οποίο και ανεστάλη την
22/09/2015."

"...Η ΡΑΣ με επιστολή της στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ζήτησε μία σειρά πρωτογενών στοιχείων
κόστους που αφορούν στην εργοστασιακή και μηχανοστασιακή συντήρηση για τη
χρήση 2014, για να ελεγχθεί η συμμόρφωση προς τις προαναφερθείσες διορθωτικές
ενέργειες και μετά να προχωρήσει στον έλεγχο της συγκεκριμένης κατηγορίας εξόδου.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ με επιστολή της απέστειλε όλα τα πρωτογενή στοιχεία κόστους που
ζητήθηκαν, πλην των συγκεντρωτικών στοιχείων κόστους εργοστασιακής και
μηχανοστασιακής συντήρησης ανά τύπο τροχαίου υλικού, καταστάσεις οι οποίες είναι
απαραίτητες για τον έλεγχο συμμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη
επιστολή αναφέρεται ότι μέρος του κόστους που αφορά στην ανάταξη τροχαίου υλικού
βαρύνει τον εκμισθωτή (ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ) και ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει διατυπώσει σημαντικές
επιφυλάξεις ως προς το ύψος του συνολικού κόστους, τις διαδικασίες, την υποστήριξη
και την ακρίβεια της κοστολόγησης των εργασιών συντήρησης από την ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ
καθώς και των ανταλλακτικών.
Στη συνέχεια απέστειλε εκ νέου επιστολή στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με την οποία διαβίβασε
υποδείγματα των εργοστασιακών και μηχανοστασιακών συγκεντρωτικών
καταστάσεων συντήρησης τα οποία και είχε λάβει σε προηγούμενους ελέγχους, για να
αποσταλούν ανάλογα στοιχεία που αφορούν στην υπό έλεγχο χρήση, από τα οποία
απεστάλησαν συνημμένες σε νεότερη επιστολή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, συγκεντρωτικές
καταστάσεις που συνέταξε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως αναφέρει στην εν λόγω επιστολή της,
μετά από επεξεργασία των αναλυτικών κοστολογικών στοιχείων που είχαν διαβιβαστεί
από την ΕΕΣΣΤΥ"

"...ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Ο 4ος έλεγχος πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Ελέγχου της ΡΑΣ στις 03-03-2016.
Σκοπός του ελέγχου ήταν η εποπτεία και η παρακολούθηση της κατάστασης των
ευρημάτων του προηγούμενου 3ου ελέγχου και της προόδου των σχετικών διορθωτικών
ενεργειών οι οποίες όφειλαν να υλοποιηθούν σύμφωνα με σχετική επιστολή της ΡΑΣ.
Ειδικότερα, ο προαναφερθείς έλεγχος εστιάσθηκε στην εφαρμογή της διαδικασίας ΔΑ-
03α «Έλεγχος Καταγραφών Πορείας Κινητήριων Μονάδων». Το αντικείμενο της
επιθεώρησης είχε εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ με σχετική
επιστολή της Ρ.Α.Σ. Όλα τα ευρήματα αποτυπώθηκαν στην έκθεση του 4ου ελέγχου, η
οποία γνωστοποιήθηκε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ προκειμένου να προβεί άμεσα σε ανάληψη
κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών.
Σχετικά με τον έλεγχο της θεματικής περιοχής «Έλεγχος Ορίων Ταχύτητας Τρένων»
διαπιστώθηκε ότι η νέα έκδοση της Διαδικασίας ΔΑ-03α ήταν πλήρης και εφαρμοζόταν,
με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται ουσιαστικά έλεγχος των ορίων ταχύτητας των
τρένων για την περιοχή της Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδας. 

Ο 5ος έλεγχος πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Ελέγχου αποτελούμενη από τα στελέχη
της ΡΑΣ. στις 17-11-2016 & 18-11-2016 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας
Αμαξοστοιχιών, στο Μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης. Σκοπός του ελέγχου ήταν η
εφαρμογή της διαδικασίας ΔΑ-03α «Έλεγχος Καταγραφών Πορείας Κινητήριων
Μονάδων» από την Κεντρική Υπηρεσία Βορείου Ελλάδας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το
αντικείμενο της επιθεώρησης είχε εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ
με την σχετική επιστολή της Ρ.Α.Σ. Όλα τα ευρήματα αποτυπώθηκαν στην έκθεση του
5ου ελέγχου, η οποία γνωστοποιήθηκε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ προκειμένου να προβεί άμεσα
σε ανάληψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών.
Η Διαδικασία ΔΑ-03α ήταν διαθέσιμη, γνωστή στο τμήμα ελέγχου ταχυτήτων της
Βορείου Ελλάδας και εφαρμοζόταν, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται ουσιαστικά
έλεγχος των ορίων ταχύτητας των τρένων για την περιοχή της Βορείου Ελλάδας."

"...Πιστοποίηση Φορέων Υπεύθυνων για τη Συντήρηση
Εμπορευματικών Φορταμαξών (ECM)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 445/2011 κάθε Φορέας που είναι
υπεύθυνος για τη συντήρηση εμπορευματικών φορταμαξών (ΥΦΣ) που κινούνται στο
σιδηροδρομικό δίκτυο εντός της ΕΕ, οφείλει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα
συντήρησης. H ΡΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ160/2007 και το άρθρο 85 του
Ν.4199/2013, από τον Οκτώβριο του 2013, είναι o αρμόδιος φορέας πιστοποίησης του
συστήματος συντήρησης τροχαίου υλικού (ΣΣΤΥ) κάθε ΥΦΣ στην Ελλάδα.
Το Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων του Υπ.Υ.Με.Δι. (Αρμόδια Αρχή έως 10/2013)
πιστοποίησε το ΣΣΤΥ του ΟΣΕ, χορηγώντας το υπ’ αριθμ. EL 31 0013 0001
πιστοποιητικό με πεδίο εφαρμογής όλες τις λειτουργίες του άρθρου 4.1 του Κανονισμού
(ΕΕ) 445/2011 και ισχύ από 05/02/2013 έως 04/02/2018. Στη συνέχεια μετά την απόσχιση του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ και απορρόφησής του
από την ΕΕΣΣΤΥ τον Αύγουστο 2013, το Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων του
Υπ.Υ.Με.Δι. πιστοποίησε το σύστημα συντήρησης της ΕΕΣΣΤΥ, χορηγώντας το υπ.
αριθμ. EL 31 0013 0002 πιστοποιητικό με πεδίο εφαρμογής όλες τις λειτουργίες του
άρθρου 4.1 του Κανονισμού (ΕΕ) 445/2011 και ισχύ από 11/10/2013 έως 10/10/2018.
4.7 Επιτήρηση μετά την Έκδοση Πιστοποιητικών ECM
Η ΡΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του Κανονισμού 445/2011, πραγματοποίησε
κατά την διάρκεια του 2016 την τρίτη περιοδική επιθεώρηση του Συστήματος
Συντήρησης Εμπορευματικών Φορταμαξών της ΕΕΣΣΤΥ.
Η επιθεώρηση ξεκίνησε από το εργοστάσιο του Βόλου την 26/07/2016 και
ολοκληρώθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΣΣΤΥ στην Αθήνα την 19/10/2016.
Στη συνέχεια συντάχθηκε «Έκθεση 3ης Επιθεώρησης» στην οποία καταγράφονται
αναλυτικά τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και κοινοποιήθηκε στην ΕΕΣΣΤΥ
προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενές διορθωτικές ενέργειες.
Το πιστοποιητικό Υπεύθυνου για τη Συντήρηση Φορέα Εμπορευματικών Φορταμαξών
του ΟΣΕ, εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναστολή βάση της 3649/22-09-2015 απόφασης
της ολομέλειας της ΡΑΣ."

"...Λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου ΟΣΕ για την εκπαίδευση μηχανοδηγών και
υποψηφίων μηχανοδηγών
Η ΡΑΣ με επιστολή της προς τον ΟΣΕ τον Φεβρουάριο 2016 επισήμανε την επιτακτική
ανάγκη ετοιμότητάς του, τη δυνατότητα λειτουργίας του εκπαιδευτικού του κέντρου για
την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης για την αδειοδότηση και την πιστοποίηση
μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών, κατά τις απαιτήσεις του Ν.3911/2011.
Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε από τον ΟΣΕ να προσδιορίσει τις εκκρεμότητες που
καθυστερούν την ετοιμότητα λειτουργίας του εκπαιδευτικού κέντρου. Ο ΟΣΕ έθεσε ως
βασικές εκκρεμότητες : την κατάρτιση διεταιρικών συμβάσεων συνεργασίας με τις
εταιρείες ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, την κατάρτιση καταλόγου εκπαιδευτών και την
πιστοποίησή τους από τον ΕΟΠΠΕΠ και τέλος την κοστολόγηση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων περιλαμβανομένου του καθορισμού των αμοιβών των εκπαιδευτών.
Κινούμενο στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε με δύο
επιστολές του προς τον ΟΣΕ τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο 2016 την επίσπευση των
διαδικασιών και την διευθέτηση των εκκρεμοτήτων για την λειτουργία του εκπαιδευτικού
κέντρου."

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο και να δείτε διαγράμματα με ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία εδώ

Πηγή:
- Έκθεση Πεπραγμένων για το 2016 από τη ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων)
http://www.ras-el.gr/uploads/file/RAS_Annual_Report_2016_gr.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου