Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

H απάντηση της ΕΕΣΣΤΥ στις επερωτήσεις για τις προσλήψεις στην τεχνική βάση

Αναδημοσιεύουμε από το στέκι της έλξης:

Με μια στοιχειοθετημένη επιστολή, η Διοίκηση της ΕΕΣΣΤΥ απαντά στους επερωτώντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτονόητα ζητήματα που γνωρίζουν όλοι οι σιδηροδρομικοί. Διαβάζουμε την απάντηση στις επερωτήσεις των Κ.Καραμανλή - Χ.Μπουκώρου. >

Η πραγματικότητα είναι η ακόλουθα αναφερόμενη και όσα συμβαίνουν είναι νόμιμα και αρκούντως αιτιολογημένα.


Το Άρθρο 8 §8 του Ν. 3891/10, ως η παρ. προστέθηκε με τον Ν.4313/2014, προβλέπει ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα εκτελέσει «την πραγματοποίηση εργασιών εκτεταμένης συντήρησης του τροχαίου υλικού που μισθώνει κατά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Εκμίσθωσής του, για την επαναφορά του στη δέουσα κατάσταση, σύμφωνα με τα πορίσματα της τεχνικής και οικονομικής αποτίμησης του τροχαίου υλικού που διενεργήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ και οι δαπάνες αυτές συμψηφίζονται με τα οφειλόμενα μισθώματα».
Ο τρόπος δε πληρωμής της εκτεταμένης συντήρησης έχει καθορισθεί από νόμους της προηγούμενης Κυβέρνησης. Με τα χρήματα, δηλαδή, των μισθωμάτων θα γίνει η απολύτως αναγκαία εκτεταμένη συντήρηση, όπως ο νόμος προβλέπει, προς διατήρηση της αξίας του επί μακρόν εγκαταλελειμμένου και σε κακή τεχνική κατάσταση ευρισκόμενου τροχαίου υλικού του Ελληνικού Σιδηροδρόμου.
Το έργο αυτό έχει ανατεθεί στην ΕΕΣΣΤΥ, μετά από διαπραγματεύσεις στο ΤΑΙΠΕΔ, με τη σχετική μεταξύ ΕΕΣΣΤΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Σύμβαση Συντήρησης που υπέγραψε η ορισθείσα από την Ν.Δ προηγούμενη διοίκηση και η ΕΕΣΣΤΥ, σεβόμενη τις συμβατικές υποχρεώσεις της, προετοιμάζεται, να το εκτελέσει.
Επιπροσθέτως η ΕΕΣΣΤΥ, εκτός του έργου της συντήρησης του σήμερα κυκλοφορούντος τροχαίου υλικού και της παρακολούθησης της νέας σχετικής Σύμβασης με την ιδιωτική ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θα πρέπει να προετοιμασθεί, να εκτελέσει και το έργο της συντήρησης του τροχαίου υλικού των δυο νέων Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων (Rail Gargo Logistigs Group και Pearl). Με την πρώτη εταιρεία υπάρχει ήδη Σύμβαση Συντήρησης και με τη δεύτερη είμαστε σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, για ανάληψη κλιμακωτά αυξανόμενου έργου ελέγχου και συντήρησης 400 Φ/Α καταρχάς.
Η ΕΕΣΣΤΥ από όταν ιδρύθηκε με το Ν. 4111/2013 έχει σχεδιασθεί να λειτουργεί με 610 τεχνίτες. Η προηγούμενη Διοίκηση του κ. Αγιασογλου είχε επιλέξει να αναθέσει τις διοικητικές υπηρεσίες σε εργολάβους και στις υπηρεσίες του ΟΣΕ. Η παρούσα Διοίκηση διέκοψε τη συνεργασία με τους εργολάβους και συνήψε σχέσεις συνεργασίας με κάθε έναν συνεργάτη των εργολάβων κρατώντας όλους τους παλιούς απασχολούμενους,  από την εποχή της προηγούμενης Διοίκησης, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά έτσι το έργο 70 εργαζομένων.
Η Εταιρεία όταν ιδρύθηκε «αγόραζε» όλες τις εκτός κύριας παραγωγής  επικουρικές υπηρεσίες όπως αυτές των Διοικητικών Υπηρεσιών, Μηχανοργάνωσης, Δ/νσης Προμηθειών- Αποθηκών, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, Δ/νσης Προσωπικού, φύλαξης εγκαταστάσεων, τηλεφωνικού κέντρου κ.λ.π, από εργολάβους ή τον ΟΣΕ.
Σήμερα η εταιρεία λειτουργεί αυτοδύναμη σε όλους τους τομείς.
Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση, βλέποντας τους τεχνικούς εργαζόμενους να μειώνονται δραματικά στους 402 αρχικά και σε 306 μόνιμους υπαλλήλους σήμερα και προκειμένου να διατηρηθεί η σιδηροδρομική τεχνογνωσία, ίδρυσε Σχολή Τεχνιτών σε συνεργασία με τον ΟΣΕ, τον ΟΑΕΔ και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με 130 μαθητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και για τις ανάγκες αυτού του εγχειρήματος έχει συνάψει ολιγόμηνες και επαναξιολογούμενες, ως προς την αποτελεσματικότητα, συμβάσεις σχέσεων συνεργασίας με τιμολόγιο με τους απαραίτητους συνεργάτες τους οποίους πρότειναν οι προϊστάμενοι των κατά τόπους συγκροτημάτων. Περαιτέρω, τα όποια κενά καλύπτονται με βραχυχρόνιες συμβάσεις αυτοαπασχόλησης ανέργων χωρίς την εμπλοκή εργολαβών.
Σημειώνουμε ότι σήμερα το άθροισμα μόνιμων εργαζομένων και εξωτερικών  συνεργατών της ΕΕΣΣΤΥ φτάνει τους 521 σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών υπαλλήλων και είναι λιγότεροι από τον αριθμό των μισθωτών και των συνεργατών που είχε η ΕΕΣΣΤΥ το 2013 (629), οι μόνιμοι μαζί δηλαδή με τους διοικητικούς που απαιτούντο για τη σωστή λειτουργία της εταιρείας. Υπολογίζοντας ότι, για τα έτη 2013, 2014, 2015 η ΕΕΣΣΤΥ πλήρωνε στον ΟΣΕ για παροχή διοικητικών υπηρεσιών πάσης φύσεως ποσό που αντιστοιχούσε σε 32 εργαζόμενους κατά μέσο όρο, ο αριθμός των εργαζομένων το 2013 φαίνεται ότι ήταν κατά 33 μεγαλύτερος αυτού του 2018.
Τονίζουμε λοιπόν, παραβλέποντας τις αναπόδεικτες αιτιάσεις και απαντώντας στις ερωτήσεις των Βουλευτών  κκ. Καραμανλή και Μπουκώρου ότι:
Δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση έργου από την 1.1.2016 έως σήμερα.
Από την 1.1.2016 έως σήμερα, οι αποφάσεις που είναι αναρτημένες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν αφορούν «προσλήψεις» ή συμβάσεις έργου, αλλά εξάμηνες συμβάσεις συνεργασίας με λιγότερο κόστος από αυτό των μονίμων υπαλλήλων και ήταν απαραίτητες για την αυτόνομη λειτουργία της Εταιρείας. Σήμερα στην εταιρεία εργάζονται 306 μόνιμοι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων (αντί των 610 προβλεπόμενων τεχνιτών), 141 εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (139 τεχνίτες και 2 επιτελικοί διοικητικοί), 67 αυτοαπασχολούμενοι διοικητικών καθηκόντων, τέσσερις δικηγόροι, και 3 ελεύθεροι επαγγελματίες (2 λογιστές και ένας μηχανικός), σύνολο δηλαδή 521 εργαζόμενοι.
Δεν υπάρχει «οικονομική τρύπα» €6,3εκ.
Το εν λόγω ποσό αφορά εργασίες που έγιναν για την εκτέλεση των απαραίτητα ελάχιστων εργασιών του τροχαίου υλικού, για επισκευή βλαβών οφειλόμενων σε μη εκτέλεση υποχρεωτικών βασικών συντηρήσεων, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 31.8.2017 και για τις οποίες υπάρχουν ακριβή κοστολογικά στοιχεία. 
Υπήρχαν επιστολές της ΕΕΣΣΤΥ για την αναγκαιότητα της εκτέλεσης του έργου αυτού και δεν υπήρξε καμία προσπάθεια μετακύλησης κάποιου ποσού, αφού το ποσό αφορά εκτελεσμένες και νομίμως τιμολογημένες εργασίες. Άλλωστε το κόστος των εργασιών που είχαν εκτελεσθεί θα απομειώσει το συνολικό κόστος της εκτεταμένης συντήρησης, όπως προβλέπεται στην τριεταιρικιή σύμβαση υλοποίησής της.  Εκεί προβλέπεται ότι οι εργασίες που εκτελέσθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του 2017 δεν θα ξαναπληρωθούν, αφού έχουν πλήρως και σε λεπτομέρεια για κάθε όχημα.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό της 13.9.2017 μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ κατέστη αναγκαίο για την κάλυψη του κόστους των εργασιών που εκτελέσθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του 2017 στο πνεύμα της διεταιρικής συνεργασίας που υπήρχε και παλαιότερα επί ενιαίου ΟΣΕ για να συντηρείται το τροχαίο υλικό και αν διατηρεί την αξία του χωρίς να αφήνεται να υποπέσει σε κατάσταση scrap.

Πηγή:
- H απάντηση της ΕΕΣΣΤΥ στις επερωτήσεις της ΝΔ για τις προσλήψεις στην τεχνική βάση
https://mixanodigoiose.blogspot.com/2019/03/h.html?spref=fb&fbclid=IwAR0kOdxQu64Zk52uTcXqqra5dDegexR0kqdjpEv6LW-MkTzSjp4zKiVLKhk

- Δελτίο Κοινοβουλευτικού ελέγχου
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=80851b81-dd4a-47c9-931f-aa03015fb1a7

- Διαβάστε εδώ τη σχετική ερώτηση των βουλευτών Κ. Καραμανλή, και  Χρ. Μπουκώρου
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/10963590.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου