Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Δαιβάστε το κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ΕΕΣΣΤΥ

Το κείμενο της ΣΣΕ της ΕΕΣΣΤΥ

Υπερψηφίστηκε και απο το Διοικητικό Σύμβούλιο της ΕΕΣΣΤΥ το κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Διαβάζουμε :

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ

Στην Αθήνα σήμερα ... Ιουλίου 2016, οι συμβαλλόμενοι:
α) Η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, Καρόλου 1-3, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Στέφανο Αγιάσογλου(στο εξής: η Εταιρεία) και
β) Η Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών», που εδρεύει στην Αθήνα, Κάνιγγος 6, εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Παρασκευόπουλο Παναγιώτη – Πρόεδρο και Πουρλιάκα Παρασκευά – Γενικό Γραμματέα, όλοι οι εκπρόσωποι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με το νόμο, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:Άρθρο 1
H Διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που απασχολούνται στην εταιρία και γενικότερα η διατήρηση των δικαιωμάτων τους, σε περίπτωση που μεταβιβασθεί η επιχείρηση γίνεται σύμφωνα με τους ορισμούς του π.δ. 178/2002 και της Οδηγίας 98/50/Ε.Κ. του Συμβουλίου

Άρθρο 2
Ως χρόνος προϋπηρεσίας για όλες τις κατηγορίες  προσωπικού να καθοριστεί αθροιστικά:
 α) ο χρόνος που διανύθηκε σε  οποιονδήποτε εργοδότη με σχέση εξηρτημένης εργασίας μέχρι επτά έτη.
β) ο χρόνος στρατιωτικής θητείας μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
Το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για το προσωπικό που υπηρετεί ήδη.
Άρθρο 3
Η αποζημίωση του προσωπικού, λόγω παραίτησης βάσει του Ν. 993/79, ποσού δέκα πέντε  χιλιάδων (15.000,00€) ευρώ, καταβάλλεται σε τρεις  (3) τετραμηνιαίες  δόσεις.

Άρθρο 4
Εργαζόμενοι  της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ ηλικίας 50 έως 67 ετών, ή έχοντες 30 χρόνια υπηρεσίας, των οποίων η σύμβαση εξηρτημένης  εργασίας  αορίστου χρόνου , καταγγέλλεται,  έχουν το δικαίωμα της αυτασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.
          Οι ανωτέρω δικαιούχοι  θα ασφαλίζονται για τον Κλάδο Σύνταξης (κύριας και επικουρικής) καθώς και για τον Κλάδο Παροχής Ασθενείας .
          Το συνολικό κόστος της αυτασφάλισης αναλαμβάνει εργοδότης – καταγγέλλων τη σύμβαση εξηρτημένης εργασίας , και για χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης   είτε  του ορίου ηλικίας είτε  και των απαιτούμενου  χρόνου  ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος καθώς επίσης αναλαμβάνει για τους προαναφερόμενους το κόστος που αντιστοιχεί στην εξαγορά της στρατιωτικής θητείας (μέχρι 18 μήνες) εφόσον πληρούν τις σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.
          Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές που ελάμβανε ο εργαζόμενος  τον  τελευταίο  μήνα της απασχόλησής του.
           Εξαιρούνται  της ως άνω ρύθμισης  αυτοί  των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους.
Άρθρο 5
Εργαζόμενοι που κρίνονται αποδεδειγμένα για λόγους υγείας μη δυνάμενοι να ασχολούνται με τα κύρια καθήκοντά τους ν’ απασχολούνται σε άλλα καθήκοντα σύμφωνα με τα προσόντα τους και τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Άρθρο 6
Στο οικείο άρθρο του ισχύοντος Κανονισμού Προσωπικού των εταιρειών του σιδηροδρομικού τομέα αναφορικά τα προσόντα πρόσληψης προστίθενται τα εξής:
"Πρόσληψη
Για να προσληφθεί κάποιος ως δόκιμος πρέπει:
1. Να έχει τα απαιτούμενα γενικά ή ειδικά προσόντα που θα καθορίζονται κάθε φορά από τον Οργανισμό ή απαιτούνται από το νόμο για τη συγκεκριμένη θέση ή απασχόληση.
2. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
3. Να έχει την απαιτούμενη ηλικία, η οποία καθορίζεται από οικείες διατάξεις.
4. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ή να διώκεται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
5. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, απιστίας, δωροδοκίας, ή δωροληψίας, παράβασης καθήκοντος ή για εγκλήματα κατά των ηθών, περί το νόμισμα, συκοφαντικής δυσφήμισης και εγκλήματα που αναφέρονται στο Ειδικό Μέρος (Α Κεφάλαιο) του δεύτερου βιβλίου του Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
Η παραγραφή διαπραχθέντος αδικήματος ή η χάρη χωρίς άρση των συνεπειών του αδικήματος από τα περιλαμβανόμενα στην παράγραφο αυτή δεν εξαφανίζουν το κώλυμα.
6. Δεν προσλαμβάνεται επίσης αυτός που απολύθηκε με απόφαση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ή ιδρύματος που επιχορηγείται από το Δημόσιο ή από τράπεζα ή επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
7. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στο δόκιμο προσωπικό οφείλουν να προσκομίζουν στην εταιρεία τα καθοριζόμενα εκάστοτε δικαιολογητικά και μέσα στον καθοριζόμενο από την προκήρυξη χρόνο.
8. Επιπλέον των απαιτούμενων πιστοποιητικών τίτλων σπουδών κλπ όλοι οι υποψήφιοι για πρόσληψη οφείλουν να προσκομίζουν οπωσδήποτε στην Υπηρεσία, τα παρακάτω πιστοποιητικά πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα το αργότερο μέχρι την καθορισμένη εκάστοτε ημερομηνία.
9. Εκτός από τα γενικά προσόντα που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα ή την λοιπή νομοθεσία και για τις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες ειδικότητες, οι οποίες υφίστανται και υπηρετούν μόνον στον σιδηροδρομικό τομέα, καθορίζονται ειδικότερα προσόντα πρόσληψης και συγκεκριμένα:
Για τις ειδικότητες που απασχολούνται μόνον στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΕΣΣΤΥ) Α.Ε.» καθορίζονται τα κατωτέρω ειδικότερα προσόντα πρόσληψης:
Α. Για την ειδικότητα των Τεχνικών Υπαλλήλων - Σχεδιαστών:
Απολυτήριο ανώτερου κύκλου (λυκειακού) μέσης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης, ή ισότιμο τίτλο σπουδών ανάλογης ειδικότητος γνώση προφορικά και γραπτά, σε βαθμό τουλάχιστον "καλώς", μιας ξένης γλώσσας και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  Β. Για την ειδικότητα των Τεχνιτών Μηχανοστασίων - Εργοστασίων:
Απολυτήριο ανώτερου κύκλου (λυκειακού) μέσης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης ή απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ανάλογης ειδικότητας και ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται από ειδικούς νόμους.
Γ. Για την ειδικότητα των Χειριστών Μηχανημάτων Γραμμής και Έργων.
Απολυτήριο ανώτερου κύκλου (λυκειακού) μέσης εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης, ή άλλης ισότιμης Σχολής ειδικότητας Μηχανολόγου και άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία απαιτείται από ειδικούς νόμους. Για τον κλάδο αυτόν η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος απαιτείται με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας που ισχύει εκάστοτε περί επιβλέψεως της λειτουργίας χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων.
Για άπασες τις ανωτέρω ειδικότητες και όπου αυτό απαιτείται και πέραν των ανωτέρω αναφερομένων τυπικών προσόντων απαιτείται επιπλέον επιτυχής εξέταση κατά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην ειδικότητά τους εντός του σιδηροδρομικού τομέα, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Οι ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν τις προσλήψεις προσωπικού που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα και εφεξής, δεν θίγουν το υπηρετούν προσωπικό το οποίο προσελήφθη με τα προσόντα που προέβλεπε ο προηγούμενος Κανονισμός που καταργήθηκε με το ν.3891 καθότι έχουν συσσωρευμένη και μακρόχρονη εμπειρία και ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους.
Το παρόν άρθρο ισχύει και παράγει έννομες συνέπειες για το διάστημα ισχύος του Κανονισμού Προσωπικού ως προβλέπεται στο άρθρο 231 του Ν.4389/2016

Άρθρο 7
          Η εταιρεία αναλαμβάνει το κόστος της  κάλυψης των δαπανών για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε Διεθνείς εκθέσεις σιδηροδρομικού αντικειμένου ως σχετικά καθορίζεται στις οικίες αποφάσεις έγκρισης.
Άρθρο 8
1.- Οι τακτικές αναπαύσεις για τους απασχολούμενους σε κυκλωματική εργασία χορηγούνται βάση του προγραμματισμού εργασίας και σύμφωνα με τις ανάγκες του προγραμματισμού συγκοινωνιακού έργου.
          2.- Το προσωπικό που απασχολείται κατά  τις ημέρες που από την ισχύουσα νομοθεσία  ορίζονται ως Εξαιρέσιμες  , ήτοι:
·         25Η Δεκεμβρίου
·         25η Μαρτίου
·         Δευτέρα του Πάσχα
·         1η Μαϊου
·         15η Αυγούστου
·         28η Οκτωβρίου
δικαιούται προσαύξηση 75%  καθώς  και μία (1) ημέρα  ανάπαυσης, ενώ το προσωπικό   που απασχολείται κατά τις ημέρες γενικής αργίας ήτοι:
·         1η Ιανουαρίου
·         Θεοφάνεια
·         Καθαρά Δευτέρα
·         Μεγάλη Παρασκευή
·         Μεγάλο Σάββατο
·         Αγίου Πνεύματος
·         2η Μέρα των Χριστουγέννων
δικαιούται  μία (1) ημέρα  συμπληρωματικής  ανάπαυσης  και προσαύξηση 75%.
3.- Ο χρόνος διαλείμματος ορίζεται σε είκοσι (20) λεπτά της ώρας και είναι χρόνος εργασίας.
4.- Στο προσωπικό που απασχολείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και  για την κάλυψη προσωπικών του αναγκών χορηγείται, μηνιαίως, άδεια εξόδου τεσσάρων  (4) ωρών συνολικά, κατόπιν έγκρισης των εκάστοτε Προϊσταμένων.  Η άδεια εξόδου αυτή δεν μεταφέρεται  στους επόμενους μήνες.
5.- Χορηγείται γονική άδεια  στους εργαζομένους, για την ενημέρωση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους,  μέχρι  τέσσερις (4) ημέρες συνολικά  και για τους δύο γονείς κάθε ημερολογιακό έτος για κάθε τέκνο. Η άδεια αυτή χορηγείται μέχρι και το τέλος της σχολικής περιόδου που τα τέκνα  συμπληρώνουν  τα δεκαοκτώ (18) χρόνια τους. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται σε ώρες και δίδεται η δυνατότητα να χορηγηθεί έως και μία (1) ημέρα.  Οι γονείς που έχουν δύο (2) παιδιά και άνω δικαιούνται την παραπάνω άδεια για κάθε παιδί.
6.- Στους εργαζόμενους εθελοντές αιμοδότες χορηγείται άδεια με αποδοχές δύο (2) εργασίμων ημερών, εξαιρουμένης της ημέρας  αιμοδοσίας.
   Επίσης για τους εθελοντές δότες αιμοπεταλίων χορηγείται άδεια με αποδοχές τεσσάρων (4) ημερών.    
 Οι ανωτέρω  άδειες χορηγούνται εντός του έτους , χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς τους  το επόμενο έτος.

7.- Σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφού  εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, χορηγείται άδεια  τριών  (3) εργασίμων ημερών.
8.- Στον πατέρα χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, μετ' αποδοχών, για τη γέννηση τέκνου του.
9.- Σε περίπτωση γάμου του εργαζόμενου χορηγείται  άδεια απουσίας, μετ’  αποδοχών,  πέντε  (5)  εργασίμων ημερών.
10.- Οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες ή προστατευόμενα μέλη λαμβάνουν, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, ειδική άδεια, μετ' αποδοχών, είκοσι δύο ημερών. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει  μόνο ο ένας  εκ των γονέων στην περίπτωση  που και οι δύο είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία.
11.- Για τη διευκόλυνση της φοίτησης των εργαζομένων της εταιρείας που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές  προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία ή ιδρύματα και των τριών  βαθμίδων εκπαίδευσης  (ΥΕ- ΔΕ -ΠΕ)  χορηγείται για κάθε ημέρα εξετάσεων  μία (1) ημέρα αδείας.
12.- Για τέκνα που σπουδάζουν, εντός της Ελλάδας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, εκτός της μόνιμης κατοικίας των γονέων  τους, χορηγείται κατ' έτος το ποσό των πεντακοσίων (500,00€) ευρώ.
13.- Οι εργαζόμενοι που  σπουδάζουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  επιδοτούνται με το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €), ανά θεματική ενότητα, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς φοίτησης και το  αντικείμενο σπουδών τους είναι συναφές με τα καθήκοντά τους.
14.- Η άδεια τοκετού  (κύησης και λοχείας) καθορίζεται σε δεκαεπτά  (17)  εβδομάδες και κατανέμεται ως εξής: οκτώ (8) εβδομάδες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Σε περίπτωση που ο  τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας  δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Το ωράριο  εργασίας για τις μητέρες (άδεια θηλασμού  και φροντίδας του παιδιού) καθορίζεται μειωμένο κατά  δύο (2) ώρες για τον πρώτο χρόνο  και κατά μία (1) ώρα για τον επόμενο χρόνο, με αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας και με δυνατότητα μετατροπής σε ισόχρονη άδεια.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο  πατέρας  εργαζόμενος της εταιρείας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στην εταιρεία σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.  Η μεγίστη διάρκεια της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Δικαιούχοι  της παροχής αυτής είναι οι εργαζόμενες μητέρες της εταιρείας, η οποία (εταιρεία) αμέσως μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας και μετά από αμετάκλητη αίτηση των ιδίων, καταβάλλει σε αυτές το σύνολο των τακτικών αποδοχών τους  για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό  διάστημα.
Οι εργαζόμενες σε κυλιόμενες βάρδιες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και κατά το  διάστημα χρήσης του μειωμένου ωραρίου λόγω μητρότητας , θα εκτελούν υπηρεσία μόνο μεταξύ των ωρών 05:45΄ και 22:15΄ όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Κατά την περίοδο  της κύησης (κατόπιν σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης από Δημόσιο Υγειονομικό φορέα) οι εργαζόμενες που απασχολούνται σε θέσεις με δύσκολες και επικίνδυνες  συνθήκες, όπως αυτές ορίζονται  στο προεδρικό διάταγμα 176/97, θα μετακινούνται σε ασφαλέστερες θέσεις εργασίας  προκειμένου να αποφεύγονται επιπλοκές στην κύηση.
15.- Στους εργαζομένους (ες) που έχουν χηρέψει και στους άγαμους γονείς που έχουν την επιμέλεια του τέκνου να χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών  ετησίως, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) τέκνα ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8)  εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των τέκνων ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μεταξύ από συνεννόηση του εργαζομένου με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται από μεν την άγαμη μητέρα άμεσα, δηλαδή , χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να πληροί τις προϋποθέσεις  που ορίζει ο νόμος, ενώ για τον άγαμο πατέρα εφόσον αναγνωρίσει νόμιμα το τέκνο.
16.- Χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών το χρόνο με αποδοχές για τους γονείς τέκνων σε προσχολική ηλικία  για λόγους υγείας, που πιστοποιούνται από ιατρική γνωμάτευση.  Σε εργαζόμενους με τρία ή παραπάνω τέκνα προσχολικής ηλικίας χορηγείται άδεια συνολικά τεσσάρων (4) ημερών το χρόνο.
17.- Ο χρόνος παράστασης του υπαλλήλου σε ποινικά ή αστικά δικαστήρια ως κατηγορούμενου ή μάρτυρα, εφόσον η δίκη αφορά άμεσα ή έμμεσα στην εταιρεία και δεν πρόκειται για εκδίκαση μήνυσης της εταιρείας  κατά του ιδίου , θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος ημερήσιας εργασίας. Ως δίκες που αφορούν στην εταιρεία νοούνται και οι υποθέσεις για περιστατικά σε βάρος του υπαλλήλου που συνέβησαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.
Ως χρόνος ημερήσιας εργασίας θεωρείται και η παράσταση του εργαζομένου σε περίπτωση αναβολής της δίκης  με την προϋπόθεση ότι ο ίδιος προσκομίζει τα απαραίτητα παραστατικά, όπως τούτα θα καθοριστούν από την  Νομική Υπηρεσία, καθώς και ο χρόνος παράστασής του κατά τη διενέργεια της προανακριτικής διαδικασίας.

18.- Ο χρόνος κανονικής άδειας με αποδοχές αυξάνει κατά μία (1) ημέρα για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει συνολικό χρόνο εργασίας εικοσιπέντε (25) ετών εντός και εκτός εταιρείας,  ή το 55ο  έτος φυσικής ηλικίας.
Άρθρο 9
Χορηγείται αλλαγή βάρδιας στο προσωπικό που απασχολείται με κυκλωματική εργασία μετά το τέλος της νυχτερινής βάρδιας του.

Άρθρο 10
Το προσωπικό που εργάζεται σε πενθήμερη εργασία και καλείται να εργαστεί την έκτη ημέρα λαμβάνει την προσαύξηση που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία.
Άρθρο 11
1.Στην περίπτωση θανάτου από αποδεδειγμένο εργατικό ατύχημα θα καταβάλλεται, στους δικαιούχους της σύνταξης του αποβιώσαντος, ως αποζημίωση  το ποσό   των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00 €) ευρώ.  
          Ομοίως θα καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης αυτής και στους εξερχόμενους από την Υπηρεσία με ολική σωματική ανικανότητα που προκλήθηκε από εργατικό ατύχημα και οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές Ανίκανοι για κάθε εργασία.
Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται εφάπαξ εφόσον η εταιρεία συνάψει σχετική ασφαλιστική σύμβαση, άλλως καταβάλλεται ότι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
2.-Στους εργαζόμενους που κάνουν χρήση υπηρεσιών Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού καταβάλλεται, ετησίως, το ποσό των οκτακοσίων (800,00 €) ευρώ,  ανά τέκνο, με την προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων.
3.-Για τα παιδιά των εργαζομένων, ηλικίας 5-15 ετών, τα οποία  συμμετέχουν σε παιδικές κατασκηνώσεις χορηγείται στους εργαζόμενους, ετησίως, το ποσό των πεντακοσίων (500,00 €) ευρώ, με την προσκόμιση σχετικών αποδείξεων και υπό την προϋπόθεση  ότι η σχετική δαπάνη δεν καλύπτεται από το οικείο Ταμείο.
         4.-Χορήγηση <δωροεπιταγής>, ετησίως, στους εργαζόμενους ποσού διακοσίων (200,00 €) ευρώ, εφάπαξ.
5.- Χορήγηση βοηθημάτων προς τους εργαζομένους, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, μέχρι του ποσού των πενήντα  χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) ετησίως.
    6.- Από την υπογραφή της παρούσας και εφεξής δίνεται η δυνατότητα της χρηματικής διευκόλυνσης  (έκτακτες προκαταβολές) αποκλειστικά και μόνο για τους εξής λόγους, ήτοι:
·         Σοβαρούς λόγους ασθενείας του εργαζομένου ή μέλους της οικογένειάς του (εγχείρηση, εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις)
·         Νοσοκομειακή περίθαλψη του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του
·         έκτακτες ή επείγουσες περιπτώσεις οικογενειακής φύσης, όπως γάμος, βάφτιση, θάνατος, έξοδα πρώτης μετεγκατάστασης παιδιού που σπουδάζει
·         δικαστικές αποφάσεις που αφορούν έξωση ή αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του εργαζομένου και με ρητή προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κρατήσεις δεν θα υπερβαίνουν το 30% των μηνιαίων αποδοχών.
·         περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος πρέπει  να καταβάλλει συγκεκριμένο, εκ του νόμου, ποσό προκειμένου να υπαχθεί σε φορολογικές, ασφαλιστικές ή τραπεζικές ρυθμίσεις.
H εταιρεία δύναται πέραν των προαναφερόμενων να χορηγεί έκτακτες προκαταβολές για εξαιρετικά επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις, σύμφωνα πάντα με τις υπηρεσιακές δυνατότητες.
          7.- Η εταιρεία συμβάλει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις όλων των Πολιτιστικών  Συλλόγων των Σιδηροδρομικών – πανελλαδικά – διευκολύνοντάς τους για την όσο το δυνατόν καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία τους, προς όφελος των Σιδηροδρομικών και των μελών των οικογενειών τους.
          8.-Χορήγηση δύο (2) ημερών για ιατρικές εξετάσεις τσεκ-απ.
 9.- Να χορηγείται ετήσια οικονομική ενίσχυση καθαρού ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €) σε οικογένεια εργαζομένου που συντηρεί τέκνο με ειδικές ανάγκες, με την προσκόμιση της ανάλογης απόφασης από την αρμόδια κρατική υγειονομική επιτροπή. Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση να χορηγείται για κάθε τέκνο με ειδικές ανάγκες.
10.-Χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο για τη γέννηση κάθε τέκνου εφάπαξ το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€).
11.- Χορήγηση μειωμένου ωραρίου κατά μια (1) ώρα την ημέρα με αποδοχές στους υπαλλήλους που έχουν παιδιά ή προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω. Ομοίως και τους τυφλούς, παραπληγικούς, τετραπληγικούς και νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
Άρθρο 12
          Η εταιρεία χορηγεί τα Μέσα Ατομικής Προστασίας στο τεχνικό προσωπικό συντήρησης κάθε βαθμίδας :
Τρεις (3) φόρμες / έτος.
Δύο (2) ζευγάρια άρβυλα ασφαλείας / έτος.
Ένα (1) μπουφάν (τζάκετ) υψηλής ευκρίνειας ανά δύο (2) έτη.
Επιπλέον χορηγούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ειδικότητας:
Ένα (1) φωσφορούχο γιλέκο / αντικατάσταση με τη φθορά.
Ένα (1)  ζευγάρι γαλότσες / αντικατάσταση με τη φθορά.
Ένα (1) αδιάβροχο (νιτσεράδα) αντικατάσταση με τη φθορά.
Τα είδη αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το αντικείμενο εργασίας και την παροχή της εργασίας. Η αξία τους δεν αποτιμάται σε χρήμα.
Πέραν των προβλεπόμενων η Εταιρεία υποχρεούται σε περίπτωση απρόβλεπτης φθοράς στην άμεση αντικατάστασή τους.
Άρθρο 13
Σε κάθε περίπτωση από της επελεύσεως των αποτελεσμάτων του άρθρου 231, τα μέρη συμφωνούν σε δίμηνη παράταση ισχύος του παρόντος άρθρου ώστε να προβούν σε τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Άλλως απράκτου παρόδου της δίμηνης προθεσμίας, το παρόν άρθρο παύει να ισχύει αυτοδικαίως.
1) Χαρακτηριστικά Διοίκησης της Απόδοσης
Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: α) διαφάνεια, β) αντικειμενικότητα, γ) αλληλοσεβασμός, δ) δικαιοσύνη και ε) ανάπτυξη των εργαζομένων.
2) Εγχειρίδιο διοίκησης της απόδοσης
Το αναλυτικό εγχειρίδιο διοίκησης της απόδοσης ολοκληρώνεται, τροποποιείται, συμπληρώνεται, ανα­προσαρμόζεται, κτλ, από τη διοίκηση της Εταιρείας και δημοσιοποιείται στο προσωπικό τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης. Το αναλυτι­κό εγχειρίδιο διοίκησης της απόδοσης στηρίζεται στις ακόλουθες ενδεικτικές αρχές: Α) Αξιολόγηση βάσει δεξιοτήτων α) Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ιεραρχικής θέσης αξιολογούνται βάσει ενός σφαιρικού πλαισίου δεξιο­τήτων.
β) Οι δεξιότητες, οι οποίες εξειδικεύονται σε συ­γκεκριμένες εργασιακές συμπεριφορές, δύνανται να καλύπτουν ι) Στρατηγική και Επιχειρησιακή Αντίληψη, ιι) Λειτουργική Αποτελεσματικότητα, ιιι) Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, iv) Γνώση Τεχνικού Αντικειμένου.
γ) Το πλαίσιο δεξιοτήτων είναι δυναμικό, ορίζεται (εκ των προτέρων) από τη διοίκηση της Εταιρείας, επικαιροποιείται, διαμορφώνεται, τροποποιείται με βάση τη στρατηγική της εταιρείας.
Β) Αξιολόγηση βάσει στόχων
α) Στελέχη υψηλότερων ιεραρχικών θέσεων διοίκη­σης αξιολογούνται, επιπλέον των δεξιοτήτων και βάσει ποσοτικών στόχων.
β) Οι στόχοι εξειδικεύονται/προκύπτουν από τη γε­νικότερη στρατηγική και το επιχειρησιακά σχέδιο της εταιρείας
γ) Οι ποσοτικοί στόχοι συμφωνούνται με τον άμεσο προϊστάμενο του εργαζόμενου στην αρχή κάθε οικο­νομικού έτους.
δ) Η βαρύτητα των επιμέρους στόχων δύναται να δια­φοροποιείται αναλόγως της ιεραρχικής θέσης διοίκησης.
ε) Η συνεισφορά (στην συνολική αξιολόγηση) της επί μέρους αξιολόγησης των στόχων σε σχέση με την επί μέρους αξιολόγηση των δεξιοτήτων/συμπεριφορών είναι μεγαλύτερη στα υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα.
3) Μεθοδολογία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού πραγματο­ποιείται κατ' ελάχιστον μια φορά ετησίως, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης.
Ο εργαζόμενος, κατόπιν σχετικής (εκ των προτέρων) ενημέρωσης για τη διαδικασία, τα κριτήρια, το μοντέλο βαθμολογίας, κτλ που αφορούν τη συγκεκριμένη περί­οδο, θα αξιολογείται από τον άμεσο προϊστάμενό του.
Στην διαδικασία εμπλέκεται και δεύτερος αξιολογητής, σε υψηλότερο ιεραρχικό επίπεδο από τον πρώτο αξιολογητή (π.χ. έμμεσος προϊστάμενος εργαζομένου), ώστε να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση της διαδικασίας, η αντικει­μενικότητα της βαθμολόγησης, καθώς και η επίτευξη κα­νονικής κατανομής στα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
4) Έκθεση αξιολόγησης
Η έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη και υπογε­γραμμένη από τον άμεσα (και τον έμμεσα όπου απαι­τείται) προϊστάμενο, επιδίδεται στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια προσωπικής συνάντησης αξιολόγησης.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης συνάντησης με τον άμεσο προϊστάμενο, ο αξιολογούμενος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της απόδοσής του, συζητά και συμφωνεί μελλοντικούς στόχους βελτίωσης.
Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να συμπληρώσει προ­σωπικά σχόλια στην έκθεση αξιολόγησης και να ζητήσει συνάντηση με τον έμμεσα προϊστάμενο και τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού σε περίπτωση διαφωνίας του με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Η τελική έκθεση αξιολό­γησης κρατείται στον ατομικό φάκελο του Εργαζόμενου.
5) Ορισμοί
Εκτός κι αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω, στον παρόντα Κανονισμό σι παρακάτω όροι θα έχουν τις παρακάτω έννοιες: «Κανονισμός Προσωπικού» ο παρών Κανονισμός.
«Εταιρία»: η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.
«Όμιλος»: ο όμιλος εταιρειών στον οποίο ανήκει η Εταιρεία.
«Διοίκηση»: τα πρόσωπα ή όργανα που εξουσιοδοτεί ο Διευθύνων Σύμβουλος να ασκούν κάποιες ή όλες από τις αρμοδιότητες που ο κανονισμός αναθέτει στη Διοίκηση ή την Εταιρεία.
«Εργαζόμενος» - «Προσωπικό»: κάθε πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
«Τακτικό Προσωπικό»: κάθε Εργαζόμενος που έχει το­ποθετηθεί σε οργανική Θέση.
«Δόκιμο Προσωπικό»: κάθε Εργαζόμενος που εκπαιδεύ­εται, μαθητεύει ή δοκιμάζεται για να καταστεί τακτικό προσωπικό.
«Έκτακτο Προσωπικό»: κάθε Εργαζόμενος που δεν κα­τέχει Οργανική Θέση, ούτε βρίσκεται σε δοκιμή.
«Οργανική Θέση»: θέση προβλεπόμενη από το εκάστο­τε ισχύον οργανόγραμμα της Εταιρείας.
«Προϊστάμενος»: κάθε Εργαζόμενος που προΐσταται έστω και ενός συναδέλφου του.
«Εκπρόσωποι Εργαζομένων»: τα πρόσωπα που η κατά νόμο αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση ορίζει, με το νόμιμο τρόπο, να την εκπροσωπούν στα όργανα που προβλέπονται στον Κανονισμό ή εκλέγονται για να συμ­μετέχουν στα όργανα αυτά.
«Ενημέρωση» η διαβίβαση στοιχείων από τη Διοίκηση στους εκπροσώπους των Εργαζομένων προκειμένου να λάβουν γνώση του εκάστοτε θέματος.
«Διαβούλευση»: ο διάλογος μεταξύ Διοίκησης και Εκ­προσώπων των Εργαζομένων.
«Έδρα»: κάθε τόπος της Ελλάδας όπου η Εταιρία λει­τουργεί ή θα λειτουργήσει επιχείρηση ή εκμετάλλευση, υπηρεσία ή άλλη μονάδα.
«Τοποθέτηση»: ο καθορισμός της Οργανικής Θέσης του Εργαζομένου.
«Μετακίνηση»: η μεταφορά Εργαζομένου σε άλλη θέση, όμως εντός τού ιδίου νομού ή του Λεκανοπεδίου Αττικής.
«Μετάθεση»: η μεταφορά Εργαζομένου εκτός των γε­ωγραφικών πλαισίων της Μετακίνησης.
«Απόσπαση»: η μετάθεση Εργαζομένου, προσωρινά και για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος.
«Διακοπή»: το χρονικό διάστημα από την πραγμα­τική λήξη της εργασίας κάποιου Εργαζομένου μέχρι την πραγματική έναρξη της εργασίας του την αμέσως προσεχή φορά.
6) Γενικά
Με τον Κανονισμό Προσωπικού προβλέπονται κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπι­κού της Εταιρείας (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), σε βάση ισότητας και αξιοκρατίας, την εξασφάλιση της σωστής επιλογής του προσωπικού, την ομαλή σταδιοδρομία του και την μέγιστη δυνατή απόδοση της εργασίας του.
7) Πεδίο Εφαρμογής
1.Στις διατάξεις του Κανονισμού υπάγεται όλο το Προσωπικό, πλην των αναφερόμενων στον όρο 2.
2.Δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού:
(α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Γενικοί Διευθυντές, και τα, κατά νόμο και νομολογία, πρόσωπα διεύθυνσης και εμπιστοσύνης.
(β) Οι προϊστάμενοι νομικής υπηρεσίας, νομικοί σύμ­βουλοι και οι δικηγόροι.
(γ) Οι Εργαζόμενοι υπό δοκιμή.
(δ) Ειδικοί συνεργάτες και άλλοι επαγγελματίες, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με μηνιαία αμοιβή ή με άλλο τρόπο αμοιβής, ανεξάρτητα από τη φύση της σχέ­σης τους με την Εταιρεία.
3. Ο Γενικός Διευθυντής που προέρχεται από το προ­σωπικό της εταιρείας και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν έχει χάσει την ιδιότητα του υπαλλήλου της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε., υπάγεται στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού μόνο σε ότι, αφορά τη σταδιοδρομία του ως υπαλλήλου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με άλλες ειδικότερες διατάξεις.
8) Σχέση εργασίας
Το Προσωπικό συνδέεται με την Εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
9) Πράξη πρόσληψης
1.  Το Προσωπικό προσλαμβάνεται όπως ο εκάστοτε ισχύων, εφαρμοστέος νόμος ορίζει.
2.  Η σύμβαση εργασίας είναι έγγραφη και περιλαμβά­νει όλα τα κατά νόμο αναγκαία στοιχεία και τον κλάδο τού νεοπροσλαμβανομένου.
3.   Σε κάθε προσλαμβανόμενο χορηγείται αντίγραφο του Κανονισμού, και κάθε άλλου Κανονισμού που τυ­χόν ισχύει, ο νεοπροσλαμβανόμενος αυτός δε δηλώνει εγγράφως στη σύμβαση εργασίας του ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους και δεν είναι δυνα­τόν στο μέλλον να επικαλεστεί άγνοια αυτών.
10) Εκπαίδευση - Μαθητεία - Δοκιμή
1. Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος διανύει τη δοκιμαστική πε­ρίοδο που ορίζει εκάστοτε η Διοίκηση για τον κλάδο και τη βαθμίδα του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη.
2.   Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση και μαθητεία.
3.  Στο πέρας της τυχόν εκπαίδευσης ή/και μαθητείας, ο νεοπροσλαμβανόμενος υποβάλλεται υποχρεωτικά σε εξετάσεις. Ο αποτυγχάνων επανεξετάζεται και, σε πε­ρίπτωση νέας αποτυχίας, απολύεται. Ο μαθητευόμενος, προ της επιτυχίας του στις παραπάνω εξετάσεις, δεν θα εκτελεί υπεύθυνη εργασία. Κάθε λεπτομέρεια σχετική με τις εξετάσεις καθορίζεται από τη Διοίκηση.
4.   Στο πέρας της δοκιμαστικής περιόδου το Δόκιμο Προσωπικό αξιολογείται. Αν, λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση αξιολόγησης, η Διοίκηση κρίνει ότι επιθυμεί την παραμονή του Εργαζομένου, τον εντάσσει στο τα­κτικό προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση, τον απολύει. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η απόλυση του υπό δοκι­μασία Εργαζομένου και πριν από τη λήξη του χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου, σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου.
11) Καθορισμός θέσεων εργασίας κ.τ.λ.
Οι θέσεις εργασίας, οι ειδικότητες, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνει κάθε μία, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η κατάληψη κάθε μίας, και γενικά καθετί σχετικό με την οργάνωση της λειτουργίας της Εταιρείας καθορίζεται, μέσα στα πλαί­σια του νόμου, από τη Διοίκηση, μετά από διαβούλευση με τους Εκπροσώπους των Εργαζομένων.
12) Κλάδοι Προσωπικού
1. Οι κλάδοι του Τακτικού Προσωπικού είναι οι εξής: (α) Μηχανικών,
(β) Διοικητικής Υποστήριξης, (γ) Τεχνικής Υποστήριξης, (δ) Γενικής Υποστήριξης,
2.   Κάθε Εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί μόνο σε ειδικότητες του κλάδου που ανήκει, εκτός και αν συμφωνήσει εγγράφως με την Εταιρεία τη μεταφορά του σε άλλο κλάδο. Στην περίπτωση αυτή, η έγγραφη συμφωνία μεταφοράς σε άλλο κλάδο υπογράφεται και κατατίθεται στο φάκελο του Εργαζομένου.
13) Βαθμίδες Προσωπικού
1.  Οι βαθμίδες του Τακτικού Προσωπικού και η βαθ­μολογική εξέλιξη προβλέπεται και περιγράφεται στα άρθρα 6 και 7 του Ν. 4024/2012 κατ' ανάλογη εφαρμογή ως επιτάσσει η διάταξη της υποπαραγράφου Γ.1. εδαφ. 12 του Ν. 4093/2012.
2.   Κάθε Εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί μόνο σε θέσεις της βαθμίδας που ανήκει. Όμως, η βαθμίδα είναι κατά τα λοιπά ανεξάρτητη της οργάνωσης της Εταιρείας και πάντως της ιεραρχίας, υπό την έννοια αφενός ότι η Εταιρεία δικαιούται να επιλέξει για συγκε­κριμένη θέση υποψήφιο βαθμίδας κατώτερης από αυτήν άλλων υποψηφίων, εφόσον η Θέση έχει προκηρυχθεί για αμφότερες τις βαθμίδες, κι αφετέρου ότι Εργαζόμενος κατώτερης βαθμίδας δικαιούται να προΐσταται Εργαζο­μένου ανώτερης βαθμίδας υπό τον όρο να συγκεντρώνει τις ελάχιστες νόμιμες προϋποθέσεις.
3.   Προώθηση στην επόμενη βαθμίδα συντελείται ως ο νόμος ορίζει και σε περίπτωση μη ύπαρξης σχετικής πρόβλεψης, τούτη συντελείται για κάθε Εργαζόμενο την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακο­λουθεί το ημερολογιακό έτος στη διάρκεια του οποίου ο Εργαζόμενος συμπλήρωσε το χρόνο παραμονής που αναγράφεται έναντι της βαθμίδας του στους πίνακες του όρου 9.1, υπό τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:
(α) Ότι σε βάρος του Εργαζομένου δεν εκκρεμεί πει­θαρχική δίωξη ή διαδικασία,
(β) Ότι ο Εργαζόμενος δεν καταδικάστηκε πειθαρχικώς τελεσιδίκως κατά τη διετία που προηγείται της συμπλή­ρωσης του χρόνου παραμονής στη βαθμίδα,
(γ) Ότι ο Εργαζόμενος πληροί τις όποιες προϋποθέ­σεις τού εκάστοτε συστήματος αξιολόγησης για προ­ώθηση σε άλλη βαθμίδα.
4.       Η προώθηση στην επόμενη βαθμίδα ανακοινώνεται στον Εργαζόμενο με έγγραφο της Εταιρείας, το οποίο κατατίθεται στο φάκελό του.
5.        Η κατοχή πτυχίου αποδεικνύεται με την κατάθε­ση του οικείου τίτλου σπουδών στην Εταιρεία. Για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Θα εφαρ­μόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτω­ση κατάθεσης περισσότερων τίτλων σπουδών, γιο τον προσδιορισμό της βαθμίδας λαμβάνεται υπόψη μόνον ένας, ο υψηλότερος, άλλως, σε περίπτωση ισόβαθμων, ο υποδεικνυόμενος από τον Εργαζόμενο. Αν Εργαζόμε­νος λάβει πρώτο, άλλο ή νέο πτυχίο ενόσω εργάζεται στην Εταιρεία, και πάλι εφαρμόζονται οι Κανόνες της παρούσας παραγράφου.
14) Διαδικασία Αξιολόγησης
Η επαγγελματική απόδοση κάθε Εργαζομένου αξιο­λογείται. Ο χρόνος, η περιοδικότητα, η μεθοδολογία, τα κριτήρια και εν γένει η διαδικασία αξιολόγησης κα­θορίζονται και μεταβάλλονται από τη Διοίκηση, εντός του πλαισίου του νόμου. Εν συνεχεία, ανακοινώνονται στο Προσωπικό και ισχύουν για το επόμενο ημερολο­γιακό έτος.
15) Χρόνος Αξιολόγησης
Αξιολόγηση λαμβάνει χώρα ιδίως:
(α) Στο πέρας της δοκιμής για κάθε Εργαζόμενο υπό δοκιμή.
(β) Τουλάχιστο μία φορά ανά ημερολογιακό έτος για κάθε Εργαζόμενο.
(γ) Σε οιοδήποτε άλλο πρόσθετο χρονικό σημείο κρίνει η Διοίκηση ότι απαιτείται.
16) Τοποθέτηση - Εκτός έδρας απασχόληση
1.  Η Τοποθέτηση αποφασίζεται από τη Διοίκηση.
2.       Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης νεοπροσλαμβα­νομένου, τόπος εργασίας του είναι αυτός στον οποίο γίνεται η εκπαίδευση.
3.       Η εκτός έδρας απασχόληση του Προσωπικού ρυθ­μίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νο­μοθεσίας.
17) Μετακίνηση - Μετάθεση - Απόσπαση
1.       Η Μετακίνηση, η Μετάθεση και η Απόσπαση απο­φασίζονται από τη Διοίκηση.
2.       Για τη Μετάθεση θα πρέπει να έχουν περάσει δύο (2) χρόνια από την προηγούμενη Μετάθεση ή Τοποθέτηση του Εργαζομένου.
3.   Για την Απόσπαση θα πρέπει να έχει περάσει ένας (1) χρόνος από την προηγούμενη Μετάθεση ή Τοποθέ­τηση ή το πέρας της προηγούμενης Απόσπασης του Εργαζομένου.
4.   Κατ' εξαίρεση και προ της παρόδου των χρονικών διαστημάτων των δύο προηγούμενων όρων, η Μετάθεση ή Απόσπαση επιτρέπεται:
(α) Με αμοιβαία αίτηση των ενδιαφερομένων.
(β) Σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικά αιτιολογη­μένοι λόγοι εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης.
5.  Σε περίπτωση Μετάθεσης, η Εταιρεία δικαιούται να καλύπτει το κόστος μεταφοράς της οικοσκευής του με­τατιθέμενου και της οικογένειάς του, καθώς και να του παρέχει άδεια για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων κτλ, μέσα στα πλαίσια της τυχόν εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της για τα ζητήματα αυτά.
18) Τίτλοι - Δικαίωμα Υπογραφής
1.   Η χορήγηση από την Εταιρεία σε Εργαζόμενο οποιουδήποτε τίτλου και/ή δικαιώματος εκπροσώπησης και/ή υπογραφής γίνεται πάντοτε αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών-λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας, δεν συνδέεται με ορισμένη θέση ή βαθμίδα, ούτε με οποιαδήποτε συγκεκριμένα καθή­κοντα, δεν συνεπάγεται την απόκτηση οποιουδήποτε δικαιώματος από τον Εργαζόμενο ανεξάρτητα, από το διάστημα κατά το οποίο διήρκησε η χορήγηση, και μπο­ρούν να ανακληθούν οποτεδήποτε.
2.  Τα ανωτέρω ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς ανάγκη ρητής επανάληψης της άνω επιφύλαξης σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση χορήγησης.
19) Διάρκεια της εργασίας
Η διάρκεια, η έναρξη και η λήξη του ωραρίου εργα­σίας, καθετί σχετικό με την παροχή της εργασίας σε εναλλασσόμενες ομάδες εργασίας (βάρδιες), εν γένει το Πρόγραμμα εργασίας καθορίζεται από τη Διοίκηση, κατ' εφαρμογή και εντός των ορίων του νόμου, σε συν­δυασμό και με τις λοιπές διατάξεις του Κανονισμού.
20) Νυχτερινή εργασία
    Το Προσωπικό, όταν καλείται είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις υπηρεσίες του και κατά τις νυχτερινές ώρες.
     Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικής υπηρεσιακής ανάγκης ή ιδιαίτερων συνθηκών, το προσωπικό πρέ­πει να εναλλάσσεται ως προς την παροχή νυκτερινής εργασίας. Η εναλλαγή πρέπει να πραγματοποιείται το πολύ κάθε 10 ημέρες συνεχούς νυκτερινής εργασίας.
21) Ανελλιπής Εργασία
1. Το Προσωπικό οφείλει να εργάζεται ανελλιπώς κατά το ωράριο εργασίας, αλλά και Πέραν αυτού εφόσον οι
2.   Αν κατά τις ημέρες εργασίας υπάρξει περίπτωση εορτασμού εθνικού ή θρησκευτικού γεγονότος πανελ­λήνιας σημασίας, με έγκριση της Διοίκησης μπορεί να διακόπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η εργασία του προσωπικού για να δίδεται σε αυτό η δυνατότητα να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που θα οργανώνονται με την ευκαιρία των γεγονότων αυτών, και η παραπάνω συμμετοχή θα θεωρείται σαν εκτέλεση εργασίας. Στην περίπτωση αυτήν, όσοι από το προσωπικό, λόγω της ιδιομορφίας της προσφερόμενης από αυτούς εργασίας, εργασθούν κανονικά, δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ιδιαίτερης αμοιβής για την απασχόλησή τους κατά τη διάρκεια της διακοπής ή για παροχή μειωμένης εργα­σίας κάποια άλλη ημέρα.
3. Το διάλειμμα, η μετάβαση προς την εργασία και η επιστροφή απ αυτήν δεν θεωρούνται ως χρόνος ερ­γασίας.
22) Ημέρες ανάπαυσης και γενικής αργίας
1. Ημέρες ανάπαυσης είναι οι Κυριακές και τα Σάββατα ή οι ημέρες της εβδομάδας που τις αντικαθιστούν.
2.  Ημέρες γενικής αργίας είναι:
α. Η Πρωτοχρονιά.
β. Τα Θεοφάνεια.
γ. Η Καθαρή Δευτέρα. καθήκοντα, δεν συνεπάγεται την απόκτηση οποιουδήποτε
δ. 25η Μαρτίου.
ε. Η Μεγάλη Παρασκευή.
στ. Το Μεγάλο Σάββατο.
ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα.
η. Η Πρωτομαγιά.
θ. Του Αγίου Πνεύματος.
ι. Της Κοίμησης της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).
ια. Η 28η Οκτωβρίου.
ιβ. Τα Χριστούγεννα.
ιγ. Η επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων.
23) Αναπαύεις
1.  Ως ημέρα ανάπαυσης ορίζεται το διάστημα από 0:00-24:00. Η χορήγηση ανάπαυσης δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα την απασχόληση του Εργαζόμενου για λιγότερες από 40 ώρες ανά εβδομάδα.
2.  Όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν επι­τρέπεται η συνεχόμενη χορήγηση των αναπαύσεων που περιλαμβάνονται μέσα στον ημερολογιακό μήνα.
3.   Προσωπικό που απέχει από την εργασία λόγω θέ­σης του σε αργία, προσωρινής παύσης, ασθένειας, τραυ­ματισμού κατά τη διάρκεια της εργασίας του και άδειας κάθε είδους, πλην της κανονικής, δεν δικαιούται τις αναπαύσεις και τις αργίες που περιλαμβάνονται μέσα στο χρόνο της απουσίας του, καθώς θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρόνο της απουσίας του
4.  Σε περίπτωση αυθαίρετης απουσίας για μια (1) του­λάχιστον ημέρα, το Προσωπικό δεν δικαιούται ισάριθμες της αυθαίρετης απουσίας αναπαύσεις.
5.  Σε περίπτωση επιβολής ποινής προσωρινής παύσης, το Προσωπικό δεν δικαιούται τις αναπαύσεις που οφεί­λονταν πριν την απουσία του και αρχίζει ο υπολογισμός των αναπαύσεων από την ημέρα που αναλαμβάνει εκ νέου εργασία.
6.   Κατά τις αναπαύσεις το Προσωπικό απαλλάσσεται από κάθε εργασία.
24) Εργασία κατά τις ημέρες ανάπαυσης ή/και γενικής αργίας
Το Προσωπικό, όταν καλείται, είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις ημέρες ανάπαυσης, καθώς και κατά τις ημέρες γενικής αργίας, δικαιούμενο των προσαυξήσεων και πρόσθετων παροχών που προ βλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα, εφαρμοστέο νόμο για αυτή τη μορφή εργασίας.
25) Διακοπή
1.  Η διακοπή πρέπει να είναι το λιγότερο, στη μεν έδρα, 12 ώρες, εκτός δε της έδρας 8 ώρες. Σε περι­πτώσεις καθυστέρησης ή άλλων έκτακτων συμβάντων επιτρέπεται μείωση μόνο στην έδρα και μέχρι 10 ώρες με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό δεν έχει εργαστεί συνέχεια περισσότερες από 16 ώρες.
2.   Όταν πρόκειται για εργασία που παρέχεται σε εναλλασσόμενα κάθε ημέρα ωράρια (βάρδιες) και για το σκοπό της εναλλαγής του προσωπικού, επιτρέπεται μια φορά την εβδομάδα η διακοπή μέσα στην έδρα να είναι δέκα (10) ώρες.
26) Άδειες
1.  Οι πάσης φύσεως και μορφής άδειες και όλα τα σχετικά ζητήματα προβλέπονται και ρυθμίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.
2.  Ειδικώς διευκρινίζεται ότι η ετήσια άδεια αναψυχής πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια του ημερολογι­ακού έτους στο οποίο αφορά και πάντως προτού λήξει αυτό, δηλαδή στο χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
27) Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας κ.λπ.
Η εργασία του Προσωπικού πρέπει να ρυθμίζεται σύμ­φωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Κανονισμού. Όμως, λόγω της ιδιομορφίας της παρεχόμενης από το Προσωπικό εργασίας, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αρχής, υπέρβαση των μέγιστών χρονικών ορί­ων εργασίας, των ελάχιστων χρονικών ορίων διακοπής και ανάπαυσης κτλ, στις ακόλουθες περιπτώσεις;
α. Συγκρούσεων, εκτροχιάσεων, πλημμυρών και γενικά διακοπών συγκοινωνίας.
β. Καθυστέρησης αμαξοστοιχίας, εφόσον δεν αντικα­θίσταται το προσωπικό που έχει σχέση με την κίνηση, την εξασφάλιση της Κυκλοφορίας και την υποδοχή στους Σταθμούς, Μηχανοστάσια κ.λπ.
γ. Κωλύματος ή καθυστέρησης του προσωπικού αλ­λαγής και εφόσον δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα αντικατάστασης.
δ. Εξαιρετικής συσσώρευσης εργασίας ή έκτακτης ερ­γασίας, εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης εξυπηρέτησης του κοινού, αναπλήρωσης των ωρών που χάθηκαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες για τις εκτελούμενες στο ύπαιθρο εργασίες επί της σιδηροδρομικής γραμμής, εκτέλεσης προπαρασκευαστικών ή συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες λόγω του είδους τους εκτελούνται έξω από το καθορισμένο για την κύρια εργασία χρονικό όριο ημερήσιας εργασίας.
28) Αναστολή διατάξεων παρόντος Κεφαλαίου
Οι διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανασταλούν συνολικώς ή με­ρικώς, στις ακόλουθες περιπτώσεις και για το Προσωπικό, το οποίο, λόγω της ιδιότητάς του, πρέπει να τις αντιμετωπίσει: α. Σε περίπτωση επιστράτευσης ή κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη εκτέλεσης, με ειδικές αμαξοστοι­χίες, στρατιωτικών μεταφορών που έχουν σχέση με την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Χώρας, και β. Σε περίπτωση μαζικής κένωσης θέσεων προσωπικού ή γενικευμένης αδυναμίας του Προσωπικού να εργαστεί λόγω επιδημίας ή άλλης ασθένειας.
29) Ανακοίνωση ωραρίου εργασίας
Στις λειτουργικές μονάδες τοιχοκολλάται πίνακας, στον οποίο φαίνονται οι ώρες εργασίας και τα διαλείμ­ματα, για να λαμβάνει γνώση το Προσωπικό. Στην ίδια θέση τοιχοκολλάται και κάθε τροποποίηση.
30) Ηθικές διακρίσεις
1.      Η Διοίκηση δικαιούται να απονέμει ηθική διάκριση σε κάθε Εργαζόμενο που διακρίθηκε λόγω των εξαιρετικών πράξεών του ή της διαγωγής του κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Η έννοια της εξαιρετικής πράξης, το είδος της ηθικής διάκρισης και κάθε σχετική λεπτομέ­ρεια καθορίζονται κατά την κρίση της Διοίκησης.
2.  Εξαιρετικές πράξεις ενδεικτικά είναι:
α. Η με αυτοθυσία επέμβαση προς αποτροπή κινδύνων που θα μπορούσαν να έχουν επιζήμιες συνέπειες στο Προσωπικό και υλικό.
β. Η, εκτός συνήθους κύκλου επιθεωρήσεων, ανακάλυ­ψη και έγκαιρη αναφορά σοβαρού τεχνικού σφάλματος επί σιδηροδρομικού ή μη υλικού, από το οποίο θα μπο­ρούσε να προκληθεί ατύχημα.
γ. Η, πέρα από τα όρια συμβατικών υποχρεώσεων, επαγγελματική απόδοση, που αποδεικνύεται με εκθέ­σεις των Προϊσταμένων.
δ. Η άμεση παράδοση στην Εταιρεία απολεσθέντων αντικειμένων.
3.  Οι ηθικές διακρίσεις ενδεικτικά είναι: α. Ευαρέσκεια
β. Άδεια με αποδοχές
4.       Η Πράξη και οι λόγοι απονομής της ηθικής διάκρισης ανακοινώνεται σε όλες τις λειτουργικές μονάδες.
5.       Οι πιο πάνω εξαιρετικές πράξεις συνεκτιμώνται κατά τις αναθέσεις καθηκόντων και σε κάθε περίπτωση δι­άκρισης που θα έχει σχέση με την εξέλιξη και σταδιο­δρομία του προσωπικού.
31) Εργοδοτικές παροχές
1. Εκτός του συνολικού συμβατικού μισθού, κάθε άλλη παροχή σε είδος ή σε χρήμα (π.χ. ασφαλιστικό πρό­γραμμα που καλύπτει ζωή, υγεία, ατυχήματα, σύνταξη ή και οτιδήποτε άλλο, μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας, παροχή ή επιχορήγηση γευμάτων, δαπάνες εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, παροχή προμηθειών, επιδόματος θέσεως, δαπάνες κίνησης ή συμμετοχή στις δαπάνες κίνησης ή στις δαπάνες του αυτοκινήτου του Εργαζομένου, είτε βάσει τιμολογίων είτε με την καταβολή κατ' αποκοπή ποσού, οδοιπορικά ή έξοδα παραστάσεως, διάθεση κινητού τηλεφώνου ή και τυ­χόν συμμετοχή στις δαπάνες του κινητού τηλεφώνου του Εργαζομένου ή και του τυχόν διατεθέντος από την Εταιρεία στον Εργαζόμενο κινητού τηλεφώνου, κ.ά.), εφόσον σχετικά προβλέπεται και επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ακόμη κι αν αυτή επαναλαμβάνε­ται τακτικά και μακροχρόνια, είναι οικειοθελής και η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να την τροποποιεί ή και να την καταργεί οποτεδήποτε, μονο­μερώς και ελευθέρως
2. Τα ανωτέρω ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις, χω­ρίς ανάγκη ρητής επανάληψης της άνω επιφύλαξης σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση χορήγησης κάποιας παροχής.
32) Στολές και είδη ιματισμού
1. Η Εταιρεία δικαιούται να απαιτεί από το προσωπι­κό να φέρει τυχόν ειδική στολή κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
2. Η στολή και τα διάφορα είδη ιματισμού χορηγούνται από την Εταιρεία προς το προσωπικό του, ως χρησιδάνειο. Το προσωπικό υποχρεούται να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέφει στην Εταιρεία όταν ζητηθούν. Η στολή χορηγείται στο προσωπικό για την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, σε καμία δε περίπτωση δεν έχει χαρακτήρα αντιπαροχής για την προσφερόμενη εργασία ή όποια έννοια οικονομικής ενίσχυσης του προσωπικού.
3.  Απαγορεύεται η ολική ή μερική παραποίηση της στολής. Το Προσωπικό υποχρεούται να φέρει στολή με όλα τα εξαρτήματα αυτής.
4.  Η συχνότητα των χορηγήσεων, τα είδη και η ποσό­τητα του ιματισμού, η ποιότητα αυτού και γενικά κάθε θέμα που έχει σχέση με τις διαδικασίες χορηγήσεως ιματισμού καθορίζονται από τη Διοίκηση.
5. Η χρήση της στολής εκτός υπηρεσίας δεν επιτρέπε­ται εκτός από τη μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας.
6.  Ο καθορισμός των στολών και η διατήρησή τους σε καλή κατάσταση γίνεται με ευθύνη του Προσωπικού.
33) Καθήκοντα - Απαγορεύσεις
1. Το Προσωπικό οφείλει ιδίως:
α. Να τηρεί τον Κανονισμό και τους κάθε φύσεως κανονισμούς, των οποίων άγνοια δεν μπορεί να επικα­λείται, καθώς και τις οδηγίες, εγκυκλίους και εντολές της Διοίκησης.
β. Να εκτελεί με επιμέλεια την εργασία που του ανατί­θεται και να προάγει και να προασπίζει τα συμφέροντα της Εταιρείας, υπηρετώντας ευσυνείδητα αυτά.
γ. Να διαφυλάσσει το επαγγελματικό απόρρητο και να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με την εργασία και ως προς οτιδήποτε αφο­ρά την άσκηση των καθηκόντων του και γενικά οτιδήποτε περιέρχεται σε γνώση του κατά την άσκηση ή επ' αφορμή της άσκησης των καθηκόντων του, τόσο κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του, όσο και μετά την αποχώρηση του.
δ. Να προσέρχεται εμπρόθεσμα στον τόπο εργασίας για την έγκαιρη έναρξη της εργασίας και να τηρεί πιστό το εκάστοτε. εφαρμοζόμενο ωράριο εργασίας.
ε. Να μην απομακρύνεται κατά τη διάρκεια της εργα­σίας του χωρίς άδεια του αρμόδιου Προϊστάμενου ή άλ­λου εξουσιοδοτημένου προς τούτο εταιρικού οργάνου.
στ. Να συμπεριφέρεται ευγενικά και πρόθυμα προς εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με την Εταιρεία και ιδιαίτερα στο επιβατικό κοινό και να επιδεικνύει Πνεύμα συνεργασίας με τους συναδέλφους του.
ζ Να υπερασπίζεται και να διαφυλάσσει την Κανονική λειτουργία της Εταιρείας, ώστε να μη βλάπτει τα συμφέροντά της, να εκτελεί την εργασία του σεβόμενος τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, των οποίων του έχει ανατεθεί η χρήση, η λειτουργία ή η φύλαξη.
η. Να αναγγέλλει αρμοδίως και χωρίς καθυστέρηση κάθε γεγονός ή ενέργεια Που υποπίπτει στην αντίληψή του, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο στο Προσωπικό, το κοινό ή την Εταιρεία.
θ. Να μην προσπαθεί να εξασφαλίσει, εκμεταλλευόμε­νος άμεσα ή έμμεσα την ιδιότητά του ως Εργαζομένου ή της θέσης του στην Εταιρεία, πλεονεκτήματα ή άλλες ωφέλειες, είτε γι' αυτόν είτε για τρίτα Πρόσωπα.
ι. Να αποφεύγει κάθε πράξη ή δραστηριότητα, που οδηγεί σε χρήση μέσων, υποδομών, δεδομένων, προσβά­σεων ή ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, για ίδιον όφελος ή συνδεόμενων με αυτόν τρίτων προσώπων, ή που επηρεάζει προς όφελος του ιδίου ή προς όφελος τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου τις εν γένει υπη­ρεσιακές διαδικασίες της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, συνάψεις συμβάσεων, χορηγήσεων ή προμηθειών.
ια. Να αποφεύγει κάθε είδους διακρίσεις, προσβλητι­κούς χαρακτηρισμούς ή παρενοχλήσεις.
Ιβ. Να απέχει από κάθε ενέργεια που θα δημιουρ­γούσε, ή θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι δημιουργεί, δεσμεύσεις έναντι τρίτων σε βάρος των συμφερόντων της Εταιρείας.
ιγ. Να διατηρεί με επιμέλεια και σε καλή κατάσταση κάθε είδος που του Παρέχεται από την Εταιρεία στα πλαίσια της εκτέλεσης της εργασίας του.
ιδ. Να τηρεί τους όρους που επιβάλλει η υγιεινή και η ασφάλεια της Εταιρείας, να αναφέρει αρμοδίως κάθε δυσλειτουργία ή μηχανική βλάβη που παρουσιάζεται στις μηχανές, στον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις κ.λπ.., προκειμένου να διευθετείται η άμεση διόρθωσή Τους.
ιε. Να γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρεία κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης π.χ. γάμο, διάζευξη, γέννηση τέκνου, γάμο του τέκνου κ.λπ. το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πραγ­ματοποίηση του γεγονότος.
ιστ. Να γνωστοποιεί αμέσως και εγγράφως στην Εται­ρεία κάθε αλλαγή της διευθύνσεως της κατοικίας του και τον αριθμό τηλεφώνου.
ιζ. Να αναφέρει στην Εταιρεία εγγράφως, αμέσως μόλις περιέλθει σε γνώση του, ότι εκκρεμεί εναντίον του ποινική δίκη ή ότι του επιβλήθηκε ποινή.
ιη. Αν προσφύγει ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αδικήματα που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εργασία, να το ανακοινώσει αμέσως στην Εταιρεία.
ιθ. Να αναφέρεται ιεραρχικά, μέσω του άμεσα Προ­ϊσταμένου του, υποβάλλοντας σε αυτόν κάθε αίτηση, αναφορά ή παράπονο για κάθε θέμα. Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς και ο ενδιαφερό­μενος δεν λάβει απάντηση, δικαιούται να απευθυνθεί απευθείας στη Διοίκηση.
κ. Να εκτελεί χωρίς αντίρρηση και με ακρίβεια τις εντολές των Προϊσταμένων του. Την υποχρέωση αυτήν την έχει το Προσωπικό, και όταν ακόμα νομίζει ότι οι εντολές που του δόθηκαν είναι αντίθετες προς διατά­ξεις ή δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Σε αυτήν την περίπτωση θα εκτελέσει τη εντολή και αμέσως μετά οφείλει να αναφέρει ιεραρ­χικά εγγράφως την παράβαση. Κατ' εξαίρεση επιτρέ­πεται η μη συμμόρφωση σε εντολή, μόνον αν από την εκτέλεση αυτής θα ήταν δυνατόν να τεθούν σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο η ασφάλεια κυκλοφορίας αμαξο­στοιχιών και εγκαταστάσεων, πρόσωπα ή πράγματα και εφόσον δεν υπάρχει χρόνος να γίνει αναφορά για λήψη νεότερης εντολής στην αμέσως ανώτερη Προϊσταμέ­νη Λειτουργική Μονάδα. Στην περίπτωση αυτήν είναι υποχρεωτικό να αναφερθούν γραπτά και χωρίς Καμία καθυστέρηση οι λόγοι της μη εκτέλεσης της εντολής. Η αναφορά υποβάλλεται ιεραρχικά. Ακολουθεί υποχρε­ωτικά έρευνα και, αν τελικά αποδειχθεί τεκμηριωμένη η αναφορά, στοιχειοθετείται βαρύ πειθαρχικό αδίκημα αυτού που έδωσε την εντολή.
κα. Αν έχει αντίθετη γνώμη σε εντελλόμενη υπηρε­σιακή ενέργεια, η οποία χρειάζεται την προσυπογρα­φή του ή τη θεώρησή του, να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του ή στο σχέδιο του εγγράφου ή σε ιδι­αίτερη αναφορά του. Η απλή παράλειψη επιβαλλόμενης προσυπογραφής ή θεώρησης κάποιας ενέργειας δεν απαλλάσσει τον μην υπογράψαντα από την ευθύνη για την ενέργεια αυτήν.-
κβ. Όποτε βρεθεί σε αναπόφευκτη και επείγουσα ανά­γκη να λάβει με προσωπική του ευθύνη μέτρα αντίθετα στις υπηρεσιακές διατάξεις, οφείλει γι' αυτό να ενη­μερώσει με έγγραφη αναφορά του χωρίς καμία καθυ­στέρηση τον άμεσο Προϊστάμενό του, στην οποία να δικαιολογεί τη συγκεκριμένη ενέργειά του.
Απαγορεύεται σε κάθε Εργαζόμενο ιδίως:
α. Η απασχόληση κατά τις ώρες εργασίας σε προσω­πικές ή ξένες προς την εργασία ασχολίες.
β. Κάθε απασχόληση ή συμμετοχή, με ή χωρίς αμοιβή, σε ομοειδείς ή ανταγωνιστικές προς την Εταιρεία επι­χειρήσεις, ή/και σε κάθε δραστηριότητα ανταγωνιστική.
γ. Να δέχεται δώρα ή να εξασφαλίζει άμεσα ή έμμεσα υπέρ αυτού ή των οικείων του ωφελήματα κάθε φύσεως από την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
δ. Να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία για υποθέ­σεις της Εταιρείας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση από τα αρμόδια όργανά της.
Εάν και στο μέτρο που η εκάστοτε πολιτική της Εταιρείας επιτρέπει την πρόσληψη συγγενών, ο Εργαζό­μενος δεν δικαιούται, ούτε ατομικά λόγω θέσεως, ούτε μετέχοντας σε αρμόδια συλλογικά όργανα:
α. Να συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο στην εξέτα­ση, επίλυση, ή απόφαση επί ζητήματος ή υποθέσεως για το οποίο ο ίδιος ή συγγενής του, εξ αίματος ή εξ αγχι­στείας μέχρι τρίτου βαθμού, έχουν προφανές συμφέρον.
β. Να συμμετέχει στο ίδιο υπηρεσιακό συλλογικό όρ­γανο με συγγενή του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού.
γ. Να τελεί σε σχέση υφισταμένου - προϊσταμένου με συγγενή του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού.
Η παράβαση της διάταξης αυτής αποτελείται λόγο ακυρότητας της σχετικής απόφασης συλλογικών οργά­νων, εάν η σχέση που αποσιωπήθηκε επέδρασε ουσιω­δώς στη διαμόρφωση της απόφασης αυτής.
4. Επιπλέον των προαναφερθέντων, ο Προϊστάμενος οφείλει ιδίως:
α. Να τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις υποχρεώσεις του ως Εργαζομένου.
β. Να κατατοπίζει, εκπαιδεύει, αναπτύσσει και καθο­δηγεί τους υφισταμένους του στο αντικείμενο της ερ­γασίας τους και για κάθε γενικό θέμα που έχει σχέση με την εργασία.
γ. Να μεριμνά ώστε οι υφιστάμενοί του να λαμβάνουν γνώση των εντολών, οδηγιών, αποφάσεων και εγκυκλίων της Εταιρείας.
δ. Να ασκεί τα διοικητικά του καθήκοντα με σεβασμό της προσωπικότητας των υφισταμένων και των συνερ­γατών του.
ε. Να μεριμνά για τον έγκαιρο ορισμό και προετοιμα­σία των αναπληρωτών του στα καθήκοντά του, εφόσον προβλέπονται.
στ. Να μεριμνά για τη δίκαιη και έγκαιρη διευθέτηση παραπόνων και προβλημάτων των υφισταμένων του.
ζ. Να δείχνει την πρέπουσα κατανόηση και ευαισθησία σε ανθρώπινα Προβλήματα των υφισταμένων και των συνεργατών του.
η. Να μεριμνά ώστε οι υφιστάμενοί του να τηρούν πιστά τους Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. θ. Να αξιολογεί αντικειμενικά τους υφισταμένους του.  Να εφαρμόζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
34) Καταλογισμοί
1.  Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη απέναντι των τρίτων για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή και μετά και χρη­ματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, που προξενήθηκαν σε αυτούς από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού κατά την εκτέλεση της εργασίας. Το προσωπικό καμία αστική ευθύνη δεν έχει έναντι τρίτων, αλλά μόνο έναντι της Εταιρείας.
2.  Υλικές ζημίες, που προκαλούνται σε βάρος της Εται­ρείας από υπαίτια πράξη ή παράλειψη του προσωπικού, των οποίων το ποσό δεν είναι ανώτερο των δίμηνων αποδοχών του υπαιτίου, είναι δυνατό να καταλογίζονται σε αυτόν, είτε στο σύνολο είτε σε τμήμα τους, άσχετα με την κίνηση πειθαρχικής ή ποινικής δίωξης του.
3.  Ο καταλογισμός της ζημίας και ο καθορισμός του ποσοστού αυτής που καταλογίζεται γίνονται με βάση το βαθμό της υπαιτιότητας του εργαζόμενου και των συνθηκών που μεσολάβησαν.
4.  Αρμοδιότητα καταλογισμού έχουν ο Διευθύνων Σύμ­βουλος και ο Γενικός Διευθυντής για όλο το προσωπικό και αι Διευθυντές για το Προσωπικό των Διευθύνσεων που προΐστανται .
5.  Αυτός, στον οποίο καταλογίστηκε η ζημία έχει δι­καίωμα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, να ζη­τήσει με γραπτή αίτησή του την αναθεώρησή της από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, προσκομίζοντας και κάθε χρήσιμο για την προκείμενη περίπτωση στοιχεία. Η αί­τηση υποβάλλεται ιεραρχικά μέσω του οργάνου που εξέδωσε την απόφαση καταλογισμού. Σε περίπτωση εκδόσεως της πράξεως καταλογισμού από τον Διευθύ­νοντα Σύμβουλο της αρμοδιότητα αναθεώρησης ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
6.  Η απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Διοικητικού Συμβουλίου επί της αίτησης αναθεώρησης πρέπει να εκδοθεί το αργότερα μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης, διαφορετικά θεωρείται ότι η αίτηση έγινε σιωπηρά αποδεκτή.
7.  Το ποσά που καταλογίσθηκε με τελεσίδικη από­φαση παρακρατείται τμηματικά σε μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) των μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.
8.  Τα δικαίωμα για καταλογισμό δεν μπορεί να ασκη­θεί μετά την παρέλευση ενός έτους, το οποίο αρχίζει, στη μεν περίπτωση άμεσης ζημίας της Εταιρείας από τότε που διαπιστώθηκε, στη δε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης σε τρίτους, από τότε που την κατέβαλε η Εταιρεία.
35) Αχρεώστητες καταβολές
Αποδοχές που καταβλήθηκαν στο προσωπικό από την Εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να οφεί­λονται παρακρατούνται από τη μισθοδοσία επόμενων μηνών.
Η παρακράτηση γίνεται σε μηνιαίες δόσεις, που η καθεμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα 1/10 των αποδοχών του μήνα.
Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και σε οποιοδήποτε άλλη αχρεώστητη καταβολή.
Σε περίπτωση που Εργαζόμενος συμμετείχε με πρά­ξη ή παράλειψή του στην αχρεώστητη καταβολή, στον ίδιο, η παρακράτηση γίνεται εφάπαξ και, εφόσον δεν επαρκεί το ποσό, η παρακράτηση γίνεται τους αμέσως επόμενους μήνες, ενώ παράλληλα υπέχει και πειθαρ­χικές ευθύνες.
36) Απόλυση
Ανεξαρτήτως των λοιπών λόγων λύσης της εργασι­ακής σύμβασης, που προβλέπονται από την από την εργατική νομοθεσία και όλοι ισχύουν, η σύμβαση εργα­σίας λύεται και με μονομερή καταγγελία από μέρους της Εταιρείας(απόλυση). Όμως, εργαζόμενος μπορεί να απολυθεί μόνο για τους παρακάτω λόγους:
α. Για λόγους που αφορούν στο Πρόσωπό του, ιδίως για επαγγελματική ανεπάρκεια.
β. Για οικονομικοτεχνικούς λόγους.
37)Ρυθμίσεις απόλυσης για λόγους που αφορούν στο πρόσωπο του Εργαζομένου
Ανεξαρτήτως των όποιων απαιτήσεων του νόμου που όλες ισχύουν, για την εγκυρότητα της απόλυσης για λό­γους που αφορούν στα πρόσωπο του Εργαζομένου, απαι­τείται να συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:
α. Η καταγγελία να αποτελεί έσχατο μέσο, δηλαδή ο λόγος απόλυσης να συνίσταται σε γεγονός τέτοιο ή/και σε σειρά γεγονότων τέτοια που κατ' αντικειμενική κρίση και δεδομένων και όσων θα έχουν προηγηθεί (π.χ. συ­στάσεις, προειδοποιήσεις, αξιολογήσεις, μετάθεση κτλ κατά περίπτωση και ανάλογα με την κάθε περίπτωση) να μην μπορεί καλοπίστως και ευλόγως να απαιτηθεί από τον μέσο καλόπιστο εργοδότη η εξακολούθηση της σχέσης εργασίας:
β. Η καταγγελία να είναι αιτιώδης (όχι κατ' ανάγκη αιτιολογημένη στο έγγραφό της).
Αν και για το κύρος της απόλυσης δεν απαιτείται σπουδαίος λόγος, σε κάθε περίπτωση σπουδαίο λόγο απόλυσης αποτελούν ιδίως τα εξής:
α. Αντιπειθαρχική συμπεριφορά προς τον Προϊστάμε­νο, εξαιρετικά βαριάς μορφής.
β. Άρνηση εκτέλεσης εντολής, από την οποία προ­κλήθηκε μεγάλη ζημία στην Εταιρεία ή σωματική βλάβη σε πρόσωπο.
γ. Συμμετοχή σε κέρδος που εξαρτάται από τη δι­εξαγωγή της υπηρεσίας, έστω και χωρίς παράβαση Κανονισμών.
δ. Αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας πέ­ραν των δεκαπέντε (15) ημερών.
ε. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετάβασης στη νέα θέση, σε περίπτωση μετάθεσης, πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών.
στ. Αυθαίρετη απουσία από την Υπηρεσία πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών.
ζ. Αυτόβουλη εγκατάλειψη θέσης που έχει σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών και εγκαταστάσεων.
η. Πράξεις κατάχρησης, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, εκβίασης, απιστίας και ψευδομαρτυ­ρίας, ανεξάρτητα από το αν ασκήθηκε ποινική δίωξη.
θ. Βαριά αμέλεια στην εκτέλεση της εργασίας ή του καθήκοντος, ή παράβαση Κανονισμών ή εντολών, από την οποία προκλήθηκε μεγάλη ζημία στην Εταιρεία ή σωματικές βλάβες σε πρόσωπα.
ι. Κατάχρηση εμπιστευμένης εξουσίας.
ια. Από πρόθεση παράβαση νόμων, κανονισμών ή εντο­λών που έχουν σχέση με την ασφάλεια του τροχαίου υλικού και των εγκαταστάσεων, η οποία προκάλεσε ή μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη ζημία στην Εταιρεία ή σωματική βλάβη σε πρόσωπα.
38) Ρυθμίσεις απόλυσης για λόγους οικονομικοτεχνικούς
1. Σε περίπτωση κατάργησης θέσης ή μείωσης του αριθμού αυτών κτλ, για το Προσωπικό που πλεονάζει από την αιτία αυτήν εφαρμόζονται τα εξής;
α. Οι νεότεροι στη βαθμίδα, στην οποία έγινε η κατάρ­γηση ή μείωση, θεωρούνται ότι κατέχουν ισάριθμες θέ­σεις της αμέσως κατώτερης βαθμίδας. Οι νεότεροι, που πλεονάζουν στη βαθμίδα αυτή, θεωρούνται ότι κατέχουν ισάριθμες θέσεις της αμέσως κατώτερης βαθμίδας κ.ο.κ., μέχρι της εισαγωγικής βαθμίδας. Οι πλεονάζοντες στην εισαγωγική βαθμίδα του Κλάδου μεταφέρονται στην ει­σαγωγική βαθμίδα άλλων Κλάδων, με σειρά που αρχίζει από τους αρχαιότερους στη βαθμίδα.
β. Από τους κατέχοντες τη βαθμίδα των θέσεων που καταργούνται ή μειώνονται απολύονται οι συμπληρώ­νοντες, μέσα σε μια διετία από την Κατάργηση μεί­ωση των θέσεων τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία. Αν αυτοί είναι περισσότεροι από όσους πρέπει να απολυθούν, απολύονται κατά σειρά και κατά περίπτωση οι έχοντες το μεγαλύτερο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας ή οι μεγαλύτεροι στην ηλικία.
γ. Αν παρά τη διαδοχική εφαρμογή των ανωτέρω δια­τάξεων και με τη σειρά που κατατάσσεται το προσωπικό, εξακολουθεί να πλεονάζει, απολύεται ανάλογος αριθμός προσωπικού της εισαγωγικής βαθμίδας του κλάδου, με σειρά που αρχίζει από τους δόκιμους ή μαθητευόμενους.
2. Όσοι δεν αποδέχονται τη μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του πα­ρόντος άρθρου, απολύονται λόγω κατάργησης θέσεως.
39) Πειθαρχικά αδικήματα
Πειθαρχικό αδίκημα αποτελεί κάθε υπαίτια παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος που μπορεί να καταλογιστεί.
Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις του Προσωπικού, εντός και εκτός της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις, εγκυκλίους, οδηγίες, ανακοινώσεις και κανο­νισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού.
40) Πειθαρχικές ποινές
Οι πειθαρχικές ποινές είναι οι εξής:
α. Έγγραφη επίπληξη
β. Πρόστιμο ενός τετάρτου (1) των ημερήσιων τακτι­κών αποδοχών, επιβαλλόμενο για μία (1) μέχρι τριάντα (30) ημέρες.
γ. Προσωρινή παύση από δέκα (10) ημέρες μέχρι τέσ­σερις (4) μήνες
41) Περιορισμός προστίμου
Το ποσό που παρακρατείται από τις αποδοχές κά­ποιου Εργαζομένου για την είσπραξη προστίμων δεν επιτρέπεται να υπερβεί το ένα όγδοο (1/8) των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του. Αν το πρόστιμο είναι μεγα­λύτερο, το επιπλέον ποσό παρακρατείται, με τον πιο πάνω περιορισμό, από τις αποδοχές του επόμενου μήνα ή των επόμενων μηνών.
42) Συνέπειες προσωρινής παύσης
1. Ο εργαζόμενος, που εκτίει ποινή προσωρινής παύ­σης, δεν δικαιούται να εργαστεί και στερείται του συ­νόλου των τακτικών αποδοχών του.
Κατ' εξαίρεση, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίσει, ανάλογα με τη φύση του αδικήματος, την καταβολή μέρους των αποδοχών, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το μισό (1/2) αυτών.
Απαγορεύεται απόλυτα η καταβολή οποιουδήποτε ποσού αποδοχών στις περιπτώσεις που η ποινή της προσωρινής παύσης επιβλήθηκε για κάποιο από τα πα­ρακάτω αδικήματα:
α. Δωροδοκία ή δωροληψία γιο χάρη πράξεως ή παρα­λείψεως που αφορά την Υπηρεσία και έγινε ή πρόκειται να γίνει, έστω και χωρίς παράβαση Κανονισμών.
β. Συμμετοχή σε κέρδος που εξαρτάται από τη δι­εξαγωγή της υπηρεσίας, έστω και χωρίς παράβαση Κανονισμών.
γ. Αυτόβουλη εγκατάλειψη θέσης που έχει σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας, από την οποία προ κλήθηκε ή ήταν δυνατό να προκληθεί ανωμαλία στην Υπηρεσία.
δ. Πράξεις κατάχρησης, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, εκβίασης, απιστίας και ψευδομαρτυρί­ας, ανεξάρτητα από ποινική δίωξη.
43) Αδικήματα που τιμωρούνται με έγγραφη επίπληξη
Με την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης τιμωρούνται ιδίως τα εξής πειθαρχικά αδικήματα:
α. Καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία ή πρό­ωρη αποχώρηση, από την οποία δεν προκλήθηκε υπη­ρεσιακή ανωμαλία ή ζημία στην Εταιρεία.
β. Συμπεριφορά που δεν συμβιβάζεται με την υπαλ­ληλική ή συναδελφική ιδιότητα προς οιονδήποτε συνά­δελφο, μη σοβαρής μορφής.
γ. Αμέλεια, όχι βαριά, στην εκτέλεση της εργασίας ή του καθήκοντος, από την οποία δεν προκλήθηκε, ούτε ήταν δυνατό να προκληθεί, καμία υπηρεσιακή ανωμαλία ή ζημία στην Εταιρεία.
δ. Εκτέλεση εργασίας χωρίς τη στολή ή τα άλλα εφό­δια που προβλέπονται από το σχετικό Κανονισμό και εφόσον έχουν δοθεί στο Προσωπικό τα εφόδια αυτά.
44) Αδικήματα που τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι 15/4 επί των
τακτικών ημερήσιων αποδοχών
Με την πειθαρχική ποινή του προστίμου από ένα (1) μέχρι δεκαπέντε τέταρτα (15/4) των τακτικών ημερήσιων απο­δοχών τιμωρούνται ιδίως τα εξής πειθαρχικά αδικήματα:
α. Καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία ή πρόω­ρη αποχώρηση, από την οποία προκλήθηκε υπηρεσιακή ανωμαλία ή ζημία στην Εταιρεία.
β. Συμπεριφορά που δεν συμβιβάζεται με την υπαλ­ληλική ή συναδελφική ιδιότητα προς οιονδήποτε συνά­δελφο, σοβαρής μορφής.
γ. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τρίτους κατά την εκτέλεση της εργασίας, μη σοβαρής μορφής. δ. Αμέλεια στην εκπαίδευση.
ε. Αμέλεια, όχι βαριά, στην εκτέλεση της εργασίας ή του καθήκοντος, από την οποία προκλήθηκε, ή ήταν δυνατό να προκληθεί μη σοβαρή υπηρεσιακή ανωμαλία ή μικρή ζημία στην Εταιρεία.
στ. Αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας επί μια (1) ημέρα.
45) Αδικήματα που τιμωρούνται με πρόστιμο από 16/4 μέχρι 30/4 επί των τακτικών ημερήσιων αποδοχών
Με την πειθαρχική ποινή του προστίμου από δεκαέξι τέταρτα (16/4) μέχρι τριάντα τέταρτα (30/4) των τακτι­κών ημερήσιων αποδοχών τιμωρούνται ιδίως τα εξής πειθαρχικά αδικήματα:
α. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τρίτους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, βαριάς μορφής.
β. Αναξιοπρεπής συμπεριφορά.
γ. Παρέμβαση υπέρ ή κατά τρίτου, χωρίς αρμοδιότητα.
δ. Άρνηση παραλαβής υπηρεσιακού εγγράφου ή λήψης γνώση αυτού, με υπογραφή.
ε. Αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας επί δύο (2) μέχρι τρεις (3) ημέρες.
στ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετάβασης στη νέα θέση, σε περίπτωση μετάθεσης, επί δύο (2) μέχρι τρεις (3)ημέρες.
ζ. Αυθαίρετη απουσία από την εργασία επί δύο (2) μέχρι τρεις (3) ημέρες
46) Αδικήματα που τιμωρούνται με προσωρινή παύση από δέκα (10) μέχρι και εξήντα (60) ημέρες
Με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από δέκα (10) μέχρι και εξήντα (60) ημέρες τιμωρούνται ιδίως τα εξής πειθαρχικά αδικήματα:
α. Αντιπειθαρχική συμπεριφορά προς τον Προϊστάμε­νο, μη σοβαρής μορφής.
β. Συμπεριφορά που δεν συμβιβάζεται με την υπαλ­ληλική ή συναδελφική ιδιότητα, προς οποιονδήποτε συνάδελφο.
γ. Συμπεριφορά στην εργασιακή ζωή που θίγει σοβαρά την υπαλληλική αξιοπρέπεια.
δ. Γνωστοποίηση γεγονότων ή πληροφοριών που έχουν σχέση με την εκτέλεση της εργασίας.
ε. Αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας επί τέσσερις (4) ημέρες μέχρι οκτώ (8) ημέρες.
στ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετάβασης στη νέα θέση, σε περίπτωση μετάθεσης, επί τέσσερις (4) μέχρι οκτώ (8) ημέρες.
ζ. Αυθαίρετη απουσία από την εργασία επί τέσσερις (4) ημέρες μέχρι οκτώ (8) ημέρες.
η. Βαριά αμέλεια στην εκτέλεση της εργασίας ή του καθήκοντος, ή παράβαση Κανονισμών ή εντολών, από την οποία προκλήθηκε, ή ήταν δυνατό να προκληθεί, μικρή ζημία στην Εταιρεία ή σε τρίτο.
θ. Χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για απόκτηση εύ­νοιας ή για πρόκληση ή ματαίωση εντολής της Εταιρείας.
ι. Μέθη σε ώρα υπηρεσίας Εργαζομένου που δεν έχει άμεση σχέση με την ασφάλεια του τροχαίου υλικού.
ια. Ψευδής επίκληση ασθένειας.
47) Αδικήματα που τιμωρούνται με προσωρινή παύση από εξήντα μία (61) ημέρες μέχρι και τέσσερις (4) μήνες
Με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από εξήντα μία (61) ημέρες μέχρι και τέσσερις (4) μήνες τιμωρούνται ιδίως τα εξής πειθαρχικά αδικήματα:
α. Αντιπειθαρχική συμπεριφορά προς τον Προϊστάμε­νο, σοβαρής μορφής.
β. Αντικανονική συμπεριφορά βαριάς μορφής έναντι ανωτέρων.
γ. Άρνηση εκτέλεσης εντολής, είτε Χωρίς συνέπειες, είτε από την οποία προκλήθηκε, ή μπορούσε να προ­κληθεί, μικρή ζημία στην Εταιρεία ή σε τρίτο.
δ. Δωροδοκία ή δωροληψία για πράξη ή παράλειψη που έγινε ή πρόκειται να γίνει, η οποία αφορά στην εργασία.
ε. Αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας επί εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες.
στ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετάβασης στη νέα θέση σε περίπτωση μετάθεσης, επί εννέα (9) μέχρι δε­καπέντε (15) ημέρες.
ζ. Αυθαίρετη απουσία από την εργασία επί εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες.
η. Προφορική ή γραπτή αναφορά ή κατάθεση σε δι­οικητικές ανακρίσεις ψευδών γεγονότων.
θ. Από πρόθεση παράβαση Κανονισμών ή εντολών, από την οποία προκλήθηκε, ή ήταν δυνατό να προκληθεί μικρή ζημία στην Εταιρεία ή σε τρίτο.
ι. Αμέλεια στην εκτέλεση της εργασίας ή του καθή­κοντος, ή παράβαση Κανονισμών ή εντολών, από την οποία προκλήθηκε, ή ήταν δυνατό να προκληθεί, σοβαρή ζημία στην Εταιρεία ή σε τρίτο.
ια. Μη αντικειμενική έκθεση του Προϊσταμένου για το προσωπικό που υπάγεται σε αυτόν.
ιβ. Άρνηση μαρτυρίας ή παροχής σαφών και κατηγο­ρηματικών πληροφοριών σε υπόθεση που έχει σχέση με την εργασία ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.
48) Σχέση πειθαρχικού ελέγχου και απόλυσης
Η απόλυση δεν αποτελεί πειθαρχική ποινή και είναι ανεξάρτητη προς την πειθαρχική διαδικασία (η προσφυ­γή στην οποίο δεν αποτελεί προαπαιτούμενο ή προϋπό­θεση του κύρους της απόλυσης), διότι με την απόλυση απομακρύνεται ο Εργαζόμενος, η εξακολούθηση της εργασιακής σχέσης του οποίου δεν μπορεί καλοπίστως και ευλόγως να απαιτηθεί από Το μέσο καλόπιστο ερ­γοδότη, ενώ με την πειθαρχική διαδικασία επιδιώκεται ιδίως ο συνετισμός του Εργαζομένου, ακριβώς επειδή η εξακολούθηση της εργασιακής του σχέσης μπορεί καλοπίστως και ευλόγως να απαιτηθεί από το μέσο καλόπιστο εργοδότη.
49) Επιβαρυντικές περιπτώσεις - Ελαφρυντικά στοιχεία
Η συστηματική ή κατ' εξακολούθηση διάπραξη αδι­κήματος θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της ποινής.Η διάπραξη του ίδιου αδικήματος ή συγγενούς ή ανάλογου ή παρόμοιου με αδίκημα για το οποίο έχει ήδη τιμωρηθεί ο υπαίτιος (υποτροπή), θεωρείται ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της ποινής.
Η υποτροπή είναι δυνατόν να επισύρει την ποινή του αμέσως επόμενου άρθρου από εκείνο που προβλέ­πει το πειθαρχικό αδίκημα, στην περίπτωση που για το προηγούμενο παράπτωμα επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή που προβλέπεται από το οικείο άρθρο. Κατά την ίδια διαδικασία είναι δυνατόν να επιβληθεί ποινή του μεθεπόμενου άρθρου κ.ο.κ..
Η υποτροπή δεν έχει τις συνέπειες των δύο προ­ηγούμενων παραγράφων, αν από την Κοινοποίηση της απόφασης που επέβαλε την ποινή μέχρι τη διάπραξη, του νέου αδικήματος πέρασε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.
Το αρμόδιο για την κρίση του αδικήματος όργανο, αν διαπιστώσει την ύπαρξη ειδικών ελαφρυντικών στοι­χείων, δύναται, αντί της ποινής του άρθρου που τυχόν προβλέπει το αδίκημα, να επιβάλει ποινή του αμέσως προηγούμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, τα ειδικά ελαφρυντικά στοιχεία πρέπει απαραίτητα να αναφέρο­νται ρητά στη σχετική απόφαση επιβολής ποινής.
50) Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων
Τα πειθαρχικά αδικήματα παραγράφονται, δηλα­δή δεν δικάζονται και παραμένουν ατιμώρητα, αν δεν κινηθεί πειθαρχική δίωξη εντός τριών (3) ετών από τη διάπραξή τους.
Πειθαρχικό αδίκημα, που είναι ταυτόχρονα και ποι­νικό, δεν παραγράφεται πριν από την παρέλευση του χρόνου παραγραφής που προβλέπεται για το ποινικό. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πράξεις της ποινικής δια­δικασίας διακόπτουν την παραγραφή του πειθαρχικού αδικήματος.
Η παραγραφή πειθαρχικού αδικήματος διακόπτεται με τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού αδικήματος, που αποσκοπεί στην απόκρυψη του πρώτου ή στη ματαίωση της κίνησης πειθαρχικής δίωξής του.
Πειθαρχικό αδίκημα που έχει παραγραφεί είναι δυ­νατόν να ληφθεί υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής άλλου πειθαρχικού αδικήματος, αν το δεύτερο αδίκημα διαπράχθηκε προ της παραγραφής του πρώτου.
51) Σχέση πειθαρχικής με Ποινική δίκη
Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη δίκη.
Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική, είναι όμως δυνατό το αρμόδιο για την επιβολή της ποινής όργανο να διατάξει την αναστολή της για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση που δύναται ελεύθερα να ανακλη­θεί οποτεδήποτε.
Γεγονότα, που η ύπαρξη ή η ανυπαρξία τους διαπι­στώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη στην πειθαρχική δίκη, όπως και στην ποινική.
52) Συρροή αδικημάτων και ποινών
Για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα δεν ασκείται πει­θαρχική δίωξη για δεύτερη φορά.
Για την ίδια πράξη επιβάλλεται μια πειθαρχική ποινή, έστω και αν η πράξη αυτή περιέχει τα στοιχεία περισ­σότερων πειθαρχικών αδικημάτων.
Με την ίδια απόφαση επιβάλλεται μόνο μια ποινή.
53) Λήξη πειθαρχικής ευθύνης
1. Αυτός που για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησε από την εργασία δεν διώκεται πειθαρχικά, η πειθαρχική όμως δίκη που τυχόν είχε αρχίσει πριν από την αποχώρησή του συνεχίζεται και μετά τη λύση της εργασιακής σχέσης, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου.
2. Πειθαρχική δίωξη που άρχισε, συνεχίζεται υποχρε­ωτικά μόνο μετά από αίτηση του Εργαζομένου που αποχώρησε, η οποία υποβάλλεται μέσα σε Προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία της αποχωρήσεώς του.
54) Δίωξη και τιμωρία των πειθαρχικών αδικημάτων
Η δίωξη και η τιμωρία του πειθαρχικού αδικήματος είναι καθήκον του οργάνου που είναι αρμόδιο για την επιβολή ποινής. Τυχόν παράλειψη τέτοιας δίωξης και τι­μωρία συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του οργάνου αυτού.
Κατ' εξαίρεση, μόνο για αδικήματα που δεν δικαιο­λογούν ποινή βαρύτερη της επίπληξης, η δίωξη εναπό­κειται στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων οργάνων αυτό, τα οποία λαμβάνουν υπόψη αφ' ενός το συμφέρον της Εταιρείας και αφ' ετέρου τη διαγωγή του κρινόμε­νου Εργαζομένου, στην εργασία και εκτός αυτής.
Στην τιμωρία το αρμόδιο όργανο κατέχει διακριτική εξουσία ως προς την επιμέτρηση της ποινής, αφού λάβει υπόψη του και τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου.
55) Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι - Αρμοδιότητα
Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι είναι:
α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, για όλο το Προσωπικό.
β. Ο Γενικός Διευθυντής, για όλο το προσωπικό
γ. Ο επικεφαλής της λειτουργικής μονάδας που ασχο­λείται με το Ανθρώπινο Δυναμικό, για τους εκπαιδευό­μενους και μαθητευόμενους.
δ. Κάθε άλλος Προϊστάμενος για κάθε υφιστάμενό του
Οι Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι δικαιούνται να επι­βάλουν τις ποινές της επίπληξης και του προστίμου.
Η αρμοδιότητα των Πειθαρχικώς Προϊσταμένων είναι αμεταβίβαστη.
Οι Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι ασκούν πειθαρχική δίωξη και δικάζουν αυτεπάγγελτα.
Αρμόδιος Πειθαρχικώς Προϊστάμενος είναι αυτός στον οποίο υπαγόταν ο Εργαζόμενος κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήματος.
Αν περισσότεροι Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι επιλη­φθούν ή δικαιούνται να επιληφθούν του ίδιου αδικήμα­τος, αρμόδιος είναι όποιος κάλεσε πρώτος σε απολογία, εφόσον ανήκουν στην ίδια ιεραρχική βαθμίδα άλλως ο ανώτερος μεταξύ των συναρμοδίων.
Η έκδοση οριστικής απόφασης από Πειθαρχικώς Προϊστάμενο αποκλείει την επανεκδίκαση της ίδιας υπόθεσης από άλλο Πειθαρχικώς Προϊστάμενο, έστω και ανώτερο από αυτόν που δίκασε.
56) Πειθαρχικά Συμβούλια - Αρμοδιότητα
Τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι:
α. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
β. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Τα Πειθαρχικά Συμβούλια δικαιούνται να επιβάλουν οποιαδήποτε ποινή, με σεβασμό του κανόνα και της αρχής της αναλογικότητας.
Τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι αρμόδια για την εκδίκαση αδικημάτων εκτός αρμοδιότητας των Πειθαρ­χικώς Προϊσταμένων.
Αμφότερα τα Πειθαρχικά Συμβούλια λειτουργούν και εδρεύουν στην έδρα της εταιρείας.
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρ­μόδιο γιο την εξέταση κάθε αίτησης αναθεώρησης κατά απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
57) Σύνθεση και Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων
Κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερις (4) Εργαζομένους καταληκτικής βαθμί­δας και υποδεικνύονται από τη Διοίκηση και έναν (1) Εργαζόμενο που υποδεικνύεται μετά από εκλογές με­ταξύ των Εργαζομένων. Αν δεν υπάρχουν τέσσερις (4) Εργαζόμενοι, απασχολούμενοι στις καταληκτικές βαθ­μίδες Κλάδων, τα υπάρχοντα κενά συμπληρώνονται με απασχολούμενους της αμέσως κατώτερης βαθμίδας. Αν δεν εκλεγεί εκπρόσωπος των εργαζομένων, τότε τούτο συνεδριάζει νομίμως και χωρίς την συμμετοχή αυτού.
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτε­λείται:
α. Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ως Πρόεδρο. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κωλυόμενο ή απόντα, αναπλη­ρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής.
β. Από το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας ή σε περί­πτωση που δεν υφίσταται από δικηγόρο που συνεργά­ζεται με την Εταιρεία, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..
γ. Από δύο (2) Εργαζομένους καταληκτικής βαθμίδας τους που υποδεικνύονται από τον Διευθύνοντα Σύμβου­λο. Αν δεν υπάρχουν, τα υπάρχοντα κενά συμπληρώνο­νται με Εργαζόμενους της αμέσως κατώτερης βαθμίδας.
δ. Από έναν (1) Εργαζόμενο που υποδεικνύεται μετά από εκλογές που διενεργούν οι Εργαζόμενοι. Αν δεν εκλεγεί εκπρόσωπος των εργαζομένων, τότε τούτο συνεδριάζει νομίμως και χωρίς την συμμετοχή αυτού.
Τα υποδεικνυόμενα από τη Διοίκηση μέλη, και ισά­ριθμα αναπληρωματικά, ορίζονται με επιστολή της που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Εταιρεί­ας. Τα υποδεικνυόμενα από τους Εργαζόμενους μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, ορίζονται με επιστολή της Εφορευτικής Επιτροπής που διενεργεί τις εκλογές προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αμφότεροι οι ορισμοί πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τις 20/12 κάθε έτους.
Οι Εισηγητές και οι Γραμματείς των Πειθαρχικών Συμβουλίων, και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Η θητεία των μελών των Συμβουλίων είναι ετήσια, από 1/1 μέχρι 31/12 κάθε έτους, πλην όσων συμμετέ­χουν λόγω θέσεως, των Εισηγητών και των Γραμματέων. Κατά τη διάρκεια της θητείας δεν επιτρέπεται αντικα­τάσταση των μελών των Συμβουλίων χωρίς σοβαρή υπηρεσιακή αιτία, αυτής ελευθέρως εκτιμωμένης από το όργανο που είναι αρμόδιο για τη συγκρότησή τους.
Τα μέλη των Συμβουλίων δεν δικαιούνται αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους σ' αυτά και τις συνεδριάσεις τους.
58) Συνεδριάσεις - Απαρτία - Πλειοψηφία
Κάθε Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναγράφονται τα θέματα (ημερήσια διάταξη), η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης, ο οποίος πρέπει να είναι κάποιο γραφείο της Εταιρείας.
Οι συνεδριάσεις κάθε Συμβουλίου δεν είναι δημό­σιες.
Σε κάθε συνεδρίαση κάθε Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα Μέλη και το Γραμματέα.
Κάθε Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν παρί­στανται τουλάχιστον τρία (3) από τα Μέλη του. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται είκοσι τέσσερις (24) ώρες αργότερα, στο ίδιο μέρος, χωρίς νέα πρόσκληση, και απαρτία υπάρχει εφόσον παρίστανται τρία (3) μέλη.
Κάθε Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία επί των παρόντων και, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η άποψη στην οποία δόθηκε η ψήφος του Προέδρου.
Η ψηφοφορία είναι φανερή και είναι υποχρεωτικό να ψηφίσουν όλα τα παρόντα μέλη.
Αν κατά την ψηφοφορία σχηματισθούν περισσό­τερες από δύο γνώμες, τότε γίνεται ψηφοφορία για τον αποκλεισμό των περισσότερων γνωμών, αρχής γε­νομένης από την ασθενέστερη. Αν Περισσότερες από τις ασθενέστερες γνώμες συγκεντρώνουν ίσο αριθμό ψήφων, γίνεται ψηφοφορία για τον αποκλεισμό μιας από αυτές. Η διαδικασία αυτή εξαντλείται όταν σχηματισθεί πλειοψηφία.
59) Αίτηση εξαίρεσης
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε Πειθαρχικά Συμ­βούλια:
α. Των αναφερόμενων στο άρθρο 28.3.
β. Κάθε Εργαζομένου που έχει συγγένεια οιουδήποτε βαθμού, ιδιαίτερη φιλία και οικειότητα ή έχθρα με τον κρινόμενο.
γ. Κάθε Εργαζομένου που, είτε ατομικά είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου, συμμετείχε σε διοικητική εξέταση που τυχόν διενεργήθηκε για το συγκεκριμένο πειθαρ­χικό αδίκημα.
δ. Κάθε Εργαζομένου που έκρινε το αδίκημα σε α' βαθμό και εξέδωσε απόφαση, είτε ατομικά είτε ως μέ­λος συλλογικού οργάνου.
Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να αιτηθεί την εξαί­ρεση ενός μέλους. Αν αιτηθεί την εξαίρεση περισσότε­ρων, η αίτηση εξετάζεται μόνο ως προς το πρώτο από τα εκεί αναφερόμενα. Η αίτηση ασκείται με έγγραφη αναφορά προς τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβου­λίου στον οποίον εκκρεμεί η εκδίκαση του αδικήμα­τος και οφείλει, επί ποινή απαραδέκτου, να περιέχει όλους τους λόγους της εξαίρεσης και τα γεγονότα που αποδεικνύουν την ύπαρξή τους. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει αμέσως την αίτηση στο προς εξαίρεση μέλος, το οποίο υποχρεούται να αναφερθεί αμέσως εγγράφως στους λόγους εξαίρεσης. Το Πειθαρχικό συνέρχεται και συ­νεδριάζει, του υπό εξαίρεση μέλους αντικαθιστάμενου από τον Αναπληρωτή του, και αποφασίζει σε μυστική συνεδρίαση επί της αίτησης. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, το αναπληρωματικό μέλος παραμένει στη θέση του εξαιρεθέντος. Αν η αίτηση απορριφθεί, το αναπληρωμα­τικό μέλος αποχωρεί και επανέρχεται αυτό του οποίου ζητήθηκε η εξαίρεση. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις και υπό την προαναφερθείσα σύνθεση, το Συμβούλιο συνεχίζει περαιτέρω την εκδίκαση του αδικήματος.
Κάθε μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου που εκτιμά ότι υφίσταται λόγος εξαίρεσής του, οφείλει να αναφέρει σχετικά στο Συμβούλιο, αυτό δε, αφού συμπληρωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, αποφασίζει.
Για την όλη διαδικασία, κατά το παρόν άρθρο συ­ντάσσεται ιδιαίτερο πρακτικό, στο οποίο καταχωρείται η απόφαση του Συμβουλίου.
Δεν γίνεται δεκτή αίτηση εξαίρεσης μέλους Συμβου­λίου που έχει συγκροτηθεί ειδικά σύμφωνα με το παρόν άρθρο και συνέρχεται για κρίση της αίτησης εξαίρεσης.
60) Διαπίστωση τέλεσης αδικήματος
Ο Προϊστάμενος, σε γνώση του οποίου περιήλθαν με οιονδήποτε τρόπο σοβαρές υπόνοιες περί τέλεσης πειθαρχικού αδικήματος, οφείλει να προβεί αμέσως σε προκαταρκτική άτυπη συλλογή πληροφοριών και στοι­χείων για το αδίκημα και τις συνθήκες τέλεσής του.
Αν ο διενεργήσας την προκαταρκτική εξέταση δεν έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, υποβάλλει ιεραρχικά στον Προϊστάμενό του, που έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, το φάκελο που σχηματίσθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση, τον κρατεί ο ίδιος.
Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο προϊστάμενος που έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, αν κρίνει ότι δεν υφί­σταται περίπτωση πειθαρχικής δίωξης, τερματίζει την υπόθεση, με έκθεσή του που υποβάλλεται με το φάκελο στον αμέσως ανώτερο πειθαρχικώς Προϊστάμενο, ο οποί­ος είναι αρμόδιος είτε να τερματίσει οριστικά την υπόθε­ση είτε να διατάξει νέα εξέταση. Αν αντιθέτως κρίνει ότι προκύπτει πειθαρχική ευθύνη, καλεί τον υπαίτιο σε απο­λογία και επιβάλλει την πρέπουσα ποινή, εκτός ον κρίνει ότι για το αδίκημα πρέπει να επιβληθεί ποινή μεγαλύτερη από τη δικαιοδοσία του, οπότε υποβάλει το φάκελο στον αμέσως ανώτερο αυτού Πειθαρχικώς Προϊστάμενό του. Αν κριθεί ότι η υπόθεση είναι της δικαιοδοσίας Πειθαρχικού Συμβουλίου, η υπόθεση παραπέμπεται σε αυτό.
Ο Πειθαρχικώς Προϊστάμενος, που διενήργησε την εξέταση, δεν δικαιούται να μετάσχει του αρμόδιου για την εκδίκαση του αδικήματος Πειθαρχικού Συμβουλίου
61) Κλήση σε απολογία
Κανένας δεν τιμωρείται χωρίς να απολογηθεί.
Η κλήση σε απολογία είναι έγγραφη και πρέπει να καθορίζει με την αποδιδόμενο πράξη, το αδίκημα που στοιχειοθετεί και την προθεσμία υποβολής της απολο­γίας, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι (6) εργάσιμων ημερών.
Η οποιαδήποτε τυχόν εξέταση του υπαίτιου κατά οποιοδήποτε στάδιο δεν αναπληρώνει την κλήση το σε απολογία.
Μετά την κλήση σε απολογία, η υπόθεση πρέπει να τερματισθεί με απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
Η έγγραφη κλήση σε απολογία επιδίδεται κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού.
62) Απολογία
Η απολογία είναι προφορική ή έγγραφη, ανάλογα με το τι επιλέγει ο απολογούμενος, υποβάλλεται δε εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτήν. Η μη εμπρόθεσμος υποβολή απολογίας ισοδυναμεί με άρ­νηση απολογίας.
Για την προφορική απολογία συντάσσεται πρακτικό που υπογράφει ο απολογούμενος. Άρνηση υπογραφής ισοδυναμεί με άρνηση απολογίας.
Η άρνηση απολογίας δεν τεκμαίρει ομολογία του αποδιδόμενου αδικήματος.
63) Παραπομπή σε Πειθαρχικό Συμβούλιο
Για την παραπομπή υπόθεσης στο αρμόδιο Πειθαρ­χικό Συμβούλιο αποφασίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Η απόφαση για την παραπομπή ανακοινώνεται εγ­γράφως στον διωκόμενο.
64) Σύγκληση Πειθαρχικού Συμβουλίου
Κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του. Ο τόπος, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης γνωστοποιούνται στα Μέλη και στον πα­ραπεμπόμενο τουλάχιστον προ 48 ωρών.
Ο παραπεμπόμενος οφείλει να παρευρίσκεται στον τόπο της συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά την ημέρα που συζητείται η υπόθεσή του. Η Εται­ρεία τον διευκολύνει, παρέχοντάς του την απαιτούμενη άδεια.
Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να παραστεί μετά ή διά Δικηγόρου.
Αν η απουσία του παραπεμπομένου από το Συμ­βούλιο οφείλεται σε υπαιτιότητά του ή/και στέρηση της προσωπικής του ελευθερίας ή/και ασθένειά του, σχετικά με την οποία δεν βεβαιώνεται από πιστοποιη­τικό Νοσηλευτηρίου ότι θα έχει λήξει εντός δεκαημέ­ρου, η εκδίκαση της υπόθεσης προχωρά. Σε αντίθετη περίπτωση, το Συμβούλιο μπορεί να αναβάλει μια μόνο φορά την εκδίκαση, οπότε ορίζει ταυτόχρονα νέα ημέρα συνεδρίασης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Στη μετ' αναβολή συνεδρίαση η υπόθεση εκδι­κάζεται, ακόμη κι αν απουσιάζει ή δεν εκπροσωπείται ο παραπεμπόμενος και ανεξαρτήτως του λόγου της απουσίας του.
65) Συζήτηση ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου
Κατά τη συζήτηση της πειθαρχικής υπόθεσης ενώ­πιον Συμβουλίου, αναγιγνώσκονται όλα τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό πειθαρχικό φάκελο (παραπε­μπτική πρόταση, απολογία του διωκομένου, καταθέσεις κτλ), καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που εισφέρει ο παραπεμπόμενος ή/και έχει περιέλθει σε γνώση του Συμβουλίου με οιονδήποτε άλλο τρόπο.
Το Συμβούλιο εξετάζει τον παραπεμπόμενο, εφόσον είναι παρών.
Το Συμβούλιο εξετάζει και κάθε μάρτυρα που προ­τείνει ο παραπεμπόμενος, αλλά όχι περισσότερους από δύο (2).
66) Προθεσμία συζήτησης υποθέσεων
Όλες οι υποθέσεις που παραπέμπονται στο όποιο Πειθαρχικό Συμβούλιο πρέπει να συζητούνται μέσα σε 60 ημέρες από την κοινοποίηση της περί παραπομπής απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου στον παρα­πεμπόμενο.
Παράταση της παραπάνω προθεσμίας επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνο με απόφαση του Διευ­θύνοντος Συμβούλου κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Προέδρου του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
67) Εξουσίες Συμβουλίου
Κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο ερευνά την υπόθεση στην ουσία και δύναται να διατάξει νέες αποδείξεις και να ζητήσει νέες πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες.
68) Παραβάσεις πειθαρχικής διαδικασίας
Οποιαδήποτε παράβαση ή αταξία σχετικά με την πει­θαρχική διαδικασία, που έλαβε χώρα μέχρι την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης από το όποιο Πειθαρχικό Συμ­βούλιο, πρέπει να προβάλλεται από τον παραπεμπόμενο το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης στο Συμ­βούλιο, διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή. Η αναφορά πρέπει να είναι έγγραφη, εάν υποβλήθηκε προ της συνεδρίασης, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μπορεί να είναι και προφορική, καταχωρούμενη υποχρεωτικά στα πρακτικά.
69) Λήψη απόφασης
Μετά το πέρας της συζήτησης της υποθέσεως το Συμβούλιο αποφαίνεται:
α. πρώτα επί του αν ο παραπεμπόμενος τέλεσε ή όχι την αποδιδόμενη πράξη,
β. σε καταφατική περίπτωση, επί του χαρακτηρισμού του αδικήματος και του άρθρου του Κανονισμού που το προβλέπει και το τιμωρεί και γ. επί της ποινής που πρέπει να επιβληθεί.
70) Κείμενο απόφασης
Κάθε πειθαρχική απόφαση είναι έγγραφη.
Η πειθαρχική απόφαση πρέπει υποχρεωτικά να πε­ριλαμβάνει:
α. Τον τόπο και τη χρονολογία έκδοσής της.
β. Τα ονοματεπώνυμο, τις βαθμίδες και τους κλάδους αυτών που εκδίκασαν την υπόθεση και αυτού που κρί­θηκε.
γ. Το πειθαρχικό αδίκημα που αποδόθηκε στον κρινό­μενο, το χρόνο και τον τόπο διάπραξής του.
δ. Την απολογία και, περιληπτικώς, την τυχόν προφο­ρική αυτής υποστήριξη, ή τη ρητή ή σιωπηρή άρνηση απολογίας, καθώς και την κλήση ή μη κλήση σε προ­φορική ανάπτυξη της απολογίας.
ε. Την αιτιολογία της καταδίκης ή της απαλλαγής, συ­γκεκριμένα το χαρακτηρισμό του αδικήματος, τα άρθρα του Κανονισμού στα οποία θεμελιώνεται η απόφαση, τα στοιχεία που αποδείχθηκαν και από τα οποία προκύ­πτει ότι ο κρινόμενος υπέπεσε πράγματι στο αδίκημα που του αποδόθηκε, ή ότι συντρέχει λόγος απαλλαγής του, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαραίτητο για τη θεμελίωσή της.
στ. Αν λήφθηκε ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία προκει­μένου για πολυμελή δικαιοδοσία.
ζ. Την αθώωση αυτού που κρίθηκε ή η ποινή που του επιβλήθηκε.
Αναιτιολόγητες αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου δύνανται να αναπέμπονται από το Διευθύνοντα Σύμβου­λο στο ίδιο Συμβούλιο που τις εκδίκασε για επανεξέ­ταση της υπόθεσης.
Η πειθαρχική απόφαση, αν μεν εκδίδεται από Πει­θαρχικώς Προϊστάμενο, υπογράφεται από αυτόν, αν δε εκδίδεται από Πειθαρχικό Συμβούλιο, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του.
Οι πειθαρχικές αποφάσεις είναι υποχρεωτικές για την Εταιρεία.
71) Συνεργοί - Ηθικοί Αυτουργοί
Οι συνεργοί και οι ηθικοί αυτουργοί στη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος τιμωρούνται όπως και οι κύριοι παραβάτες.
Θεωρείται συνεργός και εκείνος που, έχοντας υποχρέωση να αναφέρει το αδίκημα, παρέλειψε να το πράξει.
72) Συμψηφισμός προφυλάκισης ή φυλάκισης με προσω­ρινή παύση
Η ποινή προσωρινής παύσης, που επιβλήθηκε για αδί­κημα το οποίο προκάλεσε και ποινική δίωξη, συμψηφί­ζεται με το χρόνο της προφυλάκισης ή της φυλάκισης για την ίδια αιτία.
73) Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων
Η εκτέλεση των αποφάσεων των πολυμελών πει­θαρχικών οργάνων, του Διευθύνοντος Συμβούλου, και Γενικού Διευθυντή, γίνεται με τη φροντίδα της αρμόδιας, κατά περίπτωση, λειτουργικής μονάδας.
Η εκτέλεση των αποφάσεων των μονομελών πει­θαρχικών δικαιοδοσιών, πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται με μέριμνά τους.
Η εκτέλεση των αποφάσεων γίνεται σε έναν μήνα από την τελεσιδικία αυτών.
Αντίγραφο της πειθαρχικής απόφασης κοινοποιείται στον κριθέντα, στη λειτουργική μονάδα που εργάζεται και στη Διεύθυνση Προσωπικού.
74) Αποφάσεις υποκείμενες σε αναθεώρηση
1. Σε αναθεώρηση υπόκεινται:
α. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικώς Προϊσταμένων, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου, που επιβάλλουν ποινή προστίμου.
β. Οι αποφάσεις ενός εκ των Πρωτοβάθμιων Πειθαρ­χικών Συμβουλίων που επιβάλλουν ποινή προσωρινής παύσης μεγαλύτερης των δέκα (10) ημερών.
2. Κακή σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου απο­τελεί λόγο αναθεώρησης, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβλήθηκε.
75) Δικαιούμενοι να υποβάλουν αίτηση αναθεώρησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης αναθεώρησης έχουν:
α. Αυτός που τιμωρήθηκε.
β. Κατά αποφάσεων μονομελών δικαιοδοσιών, κάθε ανώτερος πειθαρχικό αυτού που εξέδωσε την απόφαση που προσβάλλεται
γ. Κατά αποφάσεων Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου, ο Δι­ευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής.
76) Προθεσμία υποβολής αίτησης αναθεώρησης
Η προθεσμία άσκησης αίτησης αναθεώρησης είναι δεκαπενθήμερη και αρχίζει:
α. Στην περίπτωση άσκησης αυτής από τον τιμωρηθέντα, από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε η απόφαση.
β. Στις λοιπές περιπτώσεις, από την Κοινοποίηση ιε­ραρχικά της απόφασης στην αρμόδια Υπηρεσία ή στη Διεύθυνση Προσωπικού κατά περίπτωση.
Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η πειθαρχική απόφαση γίνεται τελεσίδικη και εκτελεστή. Όμως, κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας η απόφαση του α' βαθμού τελεί υπό αναστολή, η οποία παρατείνεται μέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναθε­ώρησης, αν τέτοια ασκηθεί.
77) Άσκηση αίτησης αναθεώρησης
Η αίτηση αναθεώρησης κατατίθεται, με απόδειξη:
α. Από τον τιμωρηθέντα, στη λειτουργική μονάδα όπου εργάζεται.
β. Από τον πειθαρχικώς ανώτερο, ασκείται με αναφο­ρά του προς τον αρμόδιο να κρίνει αυτή, Πειθαρχικώς Προϊστάμενο.
γ. Από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και οιοδήποτε Γενικό Διευθυντή, με έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Δευτε­ροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
78) Διαδικασία εκδίκασης αίτησης αναθεώρησης
Η πειθαρχική απόφαση με το σχετικό φάκελο και η ασκηθείσα αίτηση αναθεώρησης αποστέλλεται αμέσως στο αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης αναθεώρη­σης πειθαρχικό όργανο, που επίσης οφείλει να επιλη­φθεί αυτής το ταχύτερο.
Αρμόδιο όργανο για την εξέταση της αίτησης ανα­θεώρησης είναι:
α. Αν επιβλήθηκε ποινή προστίμου:
α.1 Αν η αίτηση ασκήθηκε από τον τιμωρηθέντα, ο αμέσως ανώτερος Πειθαρχικώς Προϊστάμενος αυτού που εξέδωσε την απόφαση.
α.2 Αν η αίτηση ασκήθηκε από τον αμέσως ανώτερο Πειθαρχικώς Προϊστάμενο αυτού που εξέδωσε την προ­σβαλλόμενη απόφαση, από τον αμέσως ανώτερο αυτού Πειθαρχικώς Προϊστάμενο.
α.3 Αν η αίτηση ασκήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμ­βουλο, από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
β. Αν επιβλήθηκε ποινή προσωρινής παύσης μεγαλύτε­ρης των δέκα (10) ημερών, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Τα αρμόδια όργανα που εκδικάζουν αίτηση ανα­θεώρησης:
α. Εφόσον η αίτηση ασκήθηκε μόνον από τον τιμωρηθέντα, δεν δικαιούνται να χειροτερεύσουν τη θέση του.
β. Σε κάθε άλλη περίπτωση εξετάζουν την υπόθεση από την αρχή, δικαιούμενα τόσο να λάβουν υπόψη ακόμη και στοιχεία που δεν είχαν τεθεί υπόψη του αρμοδίου οργάνου στον α' βαθμό, όσο και να επιβάλουν οποιαδή­ποτε ποινή της δικαιοδοσίας τους, ακόμη και βαρύτερη αυτής του α' βαθμού.
79) Αναπομπή υπόθεσης στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή αίτηση αναθεώρησης για κακή σύνθεση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμ­βουλίου, το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο αναπέμπει την υπόθεση στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο για νέα εκδίκαση της.
80) Αυτοδίκαιη Θέση σε αργία
Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α.- Αυτός που στερήθηκε την προσωπική του ελευθε­ρία για λόγους προφυλάκισης ή δικαστικής απόφασης.
β.- Αυτός που τιμωρήθηκε με πειθαρχική ποινή προ­σωρινής παύσης πάνω από δύο (2) μήνες, μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης.
γ.- Αυτός που παραπέμπεται οριστικά να δικαστεί είτε για την τέλεση κακουργηματικών πράξεων είτε για την τέλεση πλημμεληματικών πράξεων που τελέστηκαν επ' αφορμή ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Όταν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκε σε αργία ο Εργαζόμενος, η επαναφορά του στην εργασία γίνεται αυτοδίκαια. Στις περιπτώσεις της αργίας λόγω πειθαρχικής ποινής προσωρινής παύσης πάνω από δύο (2) μήνες, Θεωρείται ότι εξέλιπε ο λόγος της αργίας μόλις παρέλθει ο χρόνος της προσωρινής παύσης, έστω και αν μέχρι τότε δεν έχει τελεσιδικήσει η πειθαρχική απόφαση.
81) Δυνητική θέση σε αργία
1. Είναι δυνατόν να τεθεί σε αργία Εργαζόμενος στις εξής περιπτώσεις:
α. Εάν εκκρεμεί κατ' αυτού ποινική δίωξη για κακούρ­γημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογρα­φία, απιστία, δωροδοκία, δωροληψία, παράβαση καθήκο­ντος ή για εγκλήματα κατά των ηθών, περί το νόμισμα, συκοφαντικής δυσφήμισης και εγκλήματα που αναφέ­ρονται στο Ειδικό Μέρος (Α' Κεφάλαιο) του Ποινικού Κώδικα, ανυποταξία ή λιποταξία.
β. Εάν υπάρχει κατ' αυτού βάσιμη υπόνοια άτακτης διαχείρισης στηριζόμενη σε υπηρεσιακή έκθεση.
Για τη θέση σε αργία ή την επαναφορά από αυτήν αποφασίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα εξουσιοδοτη­μένα από αυτόν υπηρεσιακά όργανα.
Στην υπό στοιχείο α' περίπτωση της παραγράφου 76.1 ο Εργαζόμενος επανέρχεται αυτοδίκαια στην εργα­σία από της τελεσιδικίας της οριστικής ποινικής από­φασης, εφόσον εξακολουθεί η σχέση εργασίας.
Ο χρόνος της αργίας για την υπό στοιχείο β' περί­πτωση της παραγράφου 76.1 δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του τριμήνου μετά την πάροδο του οποίου η αρ­γία λήγει αυτοδίκαια, εκτός εάν επιβλήθηκε στο μεταξύ πειθαρχική ποινή και υπάρχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου.
Η δυνητική αργία και η επαναφορά από αυτήν αρ­χίζει από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων.
82) Αργία σε περίπτωση κατάφωρου αδικήματος
Σε περίπτωση κατάφωρου αδικήματος, ο Εργαζόμε­νος είναι δυνατόν να τεθεί αμέσως σε αργία από τον αρμόδιο πειθαρχικώς Προϊστάμενο, μόλις αυτός αντι­ληφθεί ή πληροφορηθεί το αδίκημα τούτο και εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται για την ομαλή εκτέλεση της εργασίας.
Ο πειθαρχικώς Προϊστάμενος, στην περίπτωση αυτή, οφείλει να αναφέρει, χωρίς καμία καθυστέρηση, ιεραρχικά τη θέση σε αργία στη Διοίκηση (Διευθύνο­ντα Σύμβουλο - Γενικό Διευθυντή), η οποία δικαιούται να αποφασίσει την επαναφορά του Εργαζομένου στη εργασία.
Η επαναφορά στην εργασία γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Διευθυντή.
Ο χρόνος της αργίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύ­τερος των 30 ημερών.

83) Συνέπειες αργίας
Αυτός που είναι σε αργία απέχει από την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει όμως όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του σαν Εργαζόμενος και διατηρεί τα δικαιώματά του με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του Κανονισμού αυτού.
Κατά το χρόνο της αργίας καταβάλλεται στον Εργα­ζόμενο το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών του.
Το ποσό των αποδοχών που παρακρατήθηκε επι­στρέφεται στον Εργαζόμενο σε περίπτωση απαλλαγής του με τελεσίδικη απόφαση.
Ο χρόνος της αργίας συμψηφίζεται με το χρόνο της ποινής προσωρινής παύσης, που επιβλήθηκε για την ίδια αιτία. Για το χρονικό διάστημα που τυχόν δια­νύθηκε σε αργία επιπλέον της ποινής που επιβλήθηκε καταβάλλονται πλήρεις οι αποδοχές.
84) Ατομικοί Φάκελοι
1. Για κάθε Εργαζόμενο τηρείται ατομικός φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν γενικά στην εργασιακή του ιδιότητα, σχέση και σταδιοδρομία.
Κάθε Εργαζόμενος δικαιούται, με έγγραφη αίτησή του, να ενημερώνεται για το περιεχόμενο του ατομικού του φακέλου.
85) Εκπαίδευση και Επιμόρφωση
1. Η εκπαίδευση του Προσωπικού και κάθε σχετική λεπτομέρεια αποφασίζεται από τη Διοίκηση.
2 Για την εξασφάλιση της συνεχούς αξιοποίησης και ενημέρωσής του, το Προσωπικό παρακολουθεί εκπαι­δεύσεις, επιπλέον των υποχρεωτικών που κάθε φορά ορίζονται αρμοδίως, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και της εκμετάλλευσης.
Οι προγραμματιζόμενες από την Εταιρεία εκπαιδεύ­σεις είναι υποχρεωτικές για το προσωπικό. Ο τρόπος διαπίστωσης της απόδοσης του εκπαιδευόμενου προ­σωπικού γίνεται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας. Η επίδοση του προσωπικού στις εκπαιδεύσεις λαμβά­νεται υπόψη στην εξέλιξή του.
Η διδασκαλία αποτελεί υποχρέωση κάθε Εργαζο­μένου.
86) Επιδόσεις
Έγγραφο, συμπεριλαμβανομένης πειθαρχικής από­φασης, που απευθύνεται ονομαστικά σε Εργαζόμενα, παραδίδεται με απόδειξη σε αυτόν.
Αν ο εν λόγω Εργαζόμενος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν ανευρεθεί στον τόπο της εργασίας του ή στην κατοι­κία του που έχει δηλώσει στην Εταιρεία, ή αν αρνηθεί να το παραλάβει, το έγγραφο τοιχοκολλάται και θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από αυτόν την τρίτη ημέρα από την επόμενη της τοιχοκόλλησης. Η τοιχοκόλληση γίνεται στη λειτουργική μονάδα όπου ο Εργαζόμενος είναι τοποθε­τημένος, από τον επικεφαλής ε ο οποίος και συντάσσει βεβαίωση για την ημέρα και ώρα της τοιχοκόλλησης και τους λόγους που την προκάλεσαν. Τη βεβαίωση αυτή συνυπογράφουν και δύο άλλοι Εργαζόμενοι που παρί­στανται κατά την τοιχοκόλληση ως μάρτυρες.
Αντί της επίδοσης με τον τρόπο που ορίζεται πιο πάνω, μπορούν, σε κάθε περίπτωση, να εφαρμοσθούν οι σχετικές διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας.87) Αναστολή ισχύος διατάξεων Κανονισμού
Σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή μερι­κής αδυναμίας λειτουργίας της Εταιρείας, δύναται να ανασταλεί η ισχύς όλων ή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού.
Η αναστολή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβού­λιο. Στην απόφαση καθορίζονται τα άρθρα που αναστέλ­λονται, η διάρκεια αναστολής, οι ενδεχόμενες συνέπειές της και κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει από αυτή.
88) Ένταξη σε Κλάδους
Το Προσωπικό, ανάλογα με τον Κλάδο στον οποίο θα απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού,
εντάσσεται στους Κλάδους που προβλέπονται από τον Κανονισμό, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ως εξής:
(α) Κλάδος Μηχανικών: εντάσσονται οι απασχολού­μενοι στους Κλάδους Διπλωματούχων Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ.
(β) Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης: εντάσσονται οι απασχολούμενοι στους Κλάδους Τεχνικών Υπαλλήλων Σχεδιαστών, Διοικητικών και Οικονομικών, Μεταφρα­στών και Πληροφορικής.
(γ) Κλάδος Τεχνικής Υποστήριξης: εντάσσονται οι απα­σχολούμενοι στους Κλάδους Τεχνιτών Μηχανοστασίων Εργοστασίων, Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών.
(δ) Κλάδος Γενικής Υποστήριξης: εντάσσονται οι απασχολούμενοι στους Κλάδους Επιμελητών, Φυλάκων Εγκαταστάσεων, Προσωπικού Ασφαλείας, Οδηγών - Αυ­τοκινήτων, Εργατών Μηχ/σιων - Εργ/σιων και Αποθηκών Υλικού και Διαχειριστών Υλικού.
Επιπλέον, στο συνολικό αριθμό του προσωπικού πε­ριλαμβάνονται οι Τεχνικοί Ασφάλειας, οι Επισκέπτες Υγείας, οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι, καθώς και οι Ιατροί Εργασίας.
89) Ένταξη σε βαθμίδες
Το Προσωπικό, ανάλογα με την συνολική (πραγματική και αναγνωρισμένη) προϋπηρεσία του στην Εταιρεία κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, που λαμβάνε­ται υπόψη (η προϋπηρεσία) στον υπολογισμό τυχόν απο­ζημίωσης απόλυσης, εντάσσεται σε βαθμίδες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
90) Μεταβατικές πειθαρχικές διατάξεις
Πειθαρχικά αδικήματα που διαπράχθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού και επί των οποίων δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις, διέπονται από τον Κανονισμό που ίσχυε κατά τον χρόνο διάπραξης, αρμόδια δε καθίστανται τα Πειθαρχικά Συμβούλια που προβλέπονταν κατά τον χρόνο διάπραξης. Οι αποφάσεις που θα εκδοθούν εκτελούνται υποχρεωτικά από την Εταιρεία. Όσες διαδικαστικές πράξεις έχουν ήδη διενερ­γηθεί από την εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, διέπονται ως προς το κύρος τους από τον αντίστοιχο κανονισμό της εταιρείας αυτής.
Πειθαρχικές αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από την ισχύ του παρόντος εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα.
Στην παραγραφή των πειθαρχικών αδικημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπόκεινται και αυτά που διαπράχθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτού, αρχομένου του χρόνου προς πα­ραγραφή από την τέλεση του αδικήματος.
Οι εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις κατά την έναρ­ξη ισχύος του Κανονισμού θα πρέπει να έχουν εκδικα­στεί μέσα σε ένα εξάμηνο από τα Πειθαρχικά Συμβούλια που έχουν ήδη επιληφθεί.
91) Έναρξη ισχύος
Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημο­σίευσης της παρούσης κυρωτικής Υπουργικής απόφα­σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τροποποιεί­ται περαιτέρω με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του δημοσιεύονται στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ.

Άρθρο 14
Κοινοποίηση των αποφάσεων των εταιρειών για θέματα που άπτονται των μεταβολών και εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων.
Άρθρο 15
          Η εταιρεία οφείλει σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ να γνωστοποιήσει αναλυτική κατάσταση όλων των εργαζομένων και των συνταξιούχων καθώς και των μελών των οικογενειών τους για να δικαιούνται της τιμολογιακής έκπτωσης και των ΦΙΠ που χορηγεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις. Το κόστος έκδοσης των σιδηροδρομικών ταυτοτήτων βαρύνει την εταιρεία.
Άρθρο 16
1.- Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακρατεί από τις αποδοχές του εργαζόμενου το ποσό της εισφοράς που έχει αποφασιστεί και ισχύει (ή όποιο τυχόν τροποποιηθεί μελλοντικά) για λογαριασμό των Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων σύμφωνα με την τηρούμενη νομοθεσία και την υπάρχουσα διαδικασία, εφόσον υπάρχει η σχετική έγγραφη συναίνεση  του εργαζόμενου.
2.- Η εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με το ν.1264/1982 να παρέχει τα απαιτούμενα γραφεία για τη λειτουργία των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων , στο χώρο που στεγάζονται σήμερα.
3.- Κάθε μήνα ο ΣΥΝ/ΠΕ υποβάλλει στην ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ συγκεντρωτική κατάσταση των εκδοθεισών  διατακτικών  προς πληρωμή, η εταιρεία καταβάλλει το ποσό αυτό στο ΣΥΝ/ΠΕ και το παρακρατεί έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις από την μισθοδοσία του υπαλλήλου σύμφωνα με τα ισχύοντα στη σχετική νομοθεσία. Ομοίως θα συμβάλλει στην αγορά καρτών ΜΜΜ με το ποσό που αναλογεί και το οποίο θα επιστραφεί σε 3 ισόποσες δόσεις Αρμόδια για αυτή τη διαδικασία είναι η ΠΟΣ.

Άρθρο 17
Όροι εργασίας ευνοϊκότεροι αυτών που ορίζει η παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, αποφάσεις και πράξεις της διοίκησης, πρακτικές της εκμετάλλευσης ή έθιμα κλπ, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
Σε περίπτωση που τροποποιηθεί ή  αρθούν οι μισθολογικοί περιορισμοί που προβλέπει, συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν  σε επαναδιαπραγμάτευση της παρούσης σύμβασης.
Η ισχύς της παρούσας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας  αρχίζει την   ………………  και λήγει την ……………. .
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας, θα καθορισθούν με εγκυκλίους της Διοίκησης.
Εξουσιοδοτείται ο/η ………………………………., …………………………………., να καταθέσει υπογεγραμμένο πρωτότυπο της παρούσας στην αρμόδια  Επιθεώρηση Εργασίας και να παραδώσει από ένα θεωρημένο αντίγραφο σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος.
Για την πίστωση και για τη σύσταση της συμφωνίας αυτής συντάχθηκε η παρούσα έγγραφη σύμβαση σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφηκαν, το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1), ενώ από ένα (1) θα κατατεθεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και δύο (2) θα θεωρηθούν από αυτήν για να επιστραφούν στα μέρη.


Για την ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ
Ο Πρόεδρος  & Διευθύνων  Σύμβουλος

Στέφανος  Αγιάσογλου

Για την ΠΟΣ
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας

Παρασκευάς Πουρλιάκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου