Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Ενδιαφέρουσα πρόταση του Θ.Λεβέντη στο ΔΣ του ΟΣΕ για απόκτησης ενός συστήματος προσομοίωσης μηχανοδήγησης και βλαβών

Μια πρόταση που έρχεται να ενισχύσει την Σιδηροδρομική Ακαδημία στον τομέα της εκπαίδευσης των μηχανοδηγών κατέθεσε ο εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ,συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης. Την δημοσιεύουμε και φυσικά την στηρίζουμε. Διαβάζουμε :
Σ´ όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα ο τομέας
της σιδηροδρομικής εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης ως εξειδικευμένο αντικείμενο αποτελεί προτεραιότητα και ουσιαστικό στοιχείο λειτουργίας και ανάπτυξης της σιδηροδρομικής τεχνογνωσίας.    Μετά από πρόταση του ΔΣ του ΟΣΕ εκδόθηκε η  υπ. άρ. Φ8 / 44565 / 2148/ 19-10-16 / ΦΕΚ Β´ 3372 απόφαση του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την οποία τροποποιήθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΟΣΕ και το τμήμα εκπαίδευσης αναβαθμίστηκε σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
    Μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων η Δ.ΕΚ. έχει την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αναγνώριση, πιστοποίηση και διαπίστευση του υφιστάμενου Κέντρου Εκπαίδευσης στον Ρέντη από τις αρμόδιες αρχές για παροχή εξειδικευμένων επαγγελματικών γνώσεων που αφορούν όλα τα σιδηροδρομικά υποσυστήματα λειτουργίας (τροχαίο υλικό, υποδομη, κυκλοφορία κτλ).
    Επίσης με το άρθρο 13 του Π.Δ. 160 /07 περί ασφαλούς  λειτουργίας, ο ΟΣΕ είναι υπεύθυνος για την παροχή πιστοποιημένης για όλες τις έχουσες σχέση με την ασφάλεια του σιδηροδρόμου ειδικότητες του προσωπικού που εργάζεται με όλα τα σιδηροδρομικά υποσυστήματα.
    Με το Ν. 3911/11 ο ΟΣΕ ορίστηκε υπεύθυνος για την εκπαίδευση προς αδειοδότηση των μηχανοδηγών.

    Για να υπάρξει ουσιαστική εκπαίδευση, ανάλογη των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων στην κατασκευή - συντήρηση αλλά και την λειτουργία των σιδηροδρομικών υποσυστημάτων, είναι απαραίτητη εκτός των άλλων και η χρήση μεθόδων προσομοίωσης που εφαρμόζεται σε πολλές σιδηροδρομικά προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες.
    Αυτό καθιστά αναγκαίο ο ΟΣΕ να αναζητήσει τη δυνατότητα απόκτησης ενός συστήματος προσομοίωσης μηχανοδήγησης και βλαβών το οποίο θα καλύπτει τις σημερινές ανάγκες αλλά θα έχει και τη δυνατότητα να δέχεται τις κατάλληλες προσθήκες για κάλυψη των αναγκών που θα δημιουργήσουν οι τεχνολογικές εξελίξεις τουλάχιστον στο ορατό μέλλον.
    Το σύστημα προσομοίωσης θα πρέπει να έχει τις απαιτούμενες δυνατότητες για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε όλους τους τεχνικούς κλάδους του ΟΣΕ, του προσωπικού Έλξεως των Σιδ/κων Επιχειρήσεων και των τεχνικών όλων των  ειδικοτήτων της συντήρησης του πάσης φύσεως τροχαίου υλικού του Ελληνικού Σιδηροδρόμου.
    Με τον τρόπο αυτό η σιδηροδρομική σχολή αποκτά τη δυνατότητα καλύτερης και ουσιαστικότερης εκπαίδευσης όλου του τεχνικού προσωπικού όλων των σιδ/κων υποσυστημάτων και οι εργαζόμενοι αποκτούν την πιστοποίηση της εξειδικευμένης εργασίας.
    Επίσης θα έχει τη δυνατότητα καλύτερης εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης των μηχανοδηγών που αποτελούν ειδικότητα υψηλής ευθύνης παρέχοντας τους υψηλή τεχνική κατάρτιση στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και  εξασφαλίζοντας κατά το μέγιστο δυνατό τις απαιτήσεις της ασφαλείας και της διαλειτουργικότητας του Ευρωπαϊκού Δικτύου.

Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση για δράσης που θα αναβαθμίζουν την σιδηροδρομική σχολή και για την καλύτερη αξιοποίηση του Κ.Ε.Κ. στον Ρεντη, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ
α) Εξουσιοδότησε  το Δ/ντα Σύμβουλο να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την υλοποίηση της πρότασης.
β) Να υπάρξει συνεργασία με την ΕΕΣΤΥ για παροχή τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών του ΟΣΕ λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου.
γ) Συγκρότησε επιτροπή από μέλη του ΔΣ αποτελούμενη από τους Αθανάσιο Λεβέντη, Κυλάκου Καίτη, Αγαπητό Θεόδωρο που θα υποβοηθήσουν τον Δ/ντα Σύμβουλο στην υλοποίηση της πρότασης και θα προτείνουν σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΟΣΕ και άλλες δράσεις αναβάθμισης του ΚΕΚ και της σιδηροδρομικής εκπαίδευσης.


Θανάσης Λεβέντης
Μέλος ΔΣ ΟΣΕ
Εκπρόσωπος εργαζομένων

Πηγή:
- Ενδιαφέρουσα πρόταση του Θ.Λεβέντη στο ΔΣ του ΟΣΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου