Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Καριέρα κλειδούχου στους Αυστριακούς Σιδηρόδρομους (δείτε το βίντεο!)

Αναδημοσιεύουμε ένα βίντεο από μια ανάρτηση του συναδέλφου Τάσσου Λαμπρόπουλου (Tassos Lambropoulos

"Καριέρα κλειδούχου στην Υποδομή του Αυστριακού Σιδηροδρόμου
Πρέπει να είναι:
- Ευέλικτος,
- με Ομαδικό πνεύμα
- ν' αντέχει στις καιρικές συνθήκες

Καθήκοντα:
- Ετοιμάζει τραίνα,
- Συνδέει, επιβραδύνει, ασφαλίζει βαγόνια
- Να καταγράφει τα στοιχεία τους"

Δείτε το βίντεο :Παρακάτω παραθέτουμε μερικά από τα καθήκοντα του κλειδούχου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Κινήσεως:

Ο χειρισµός των αλλαγών τροχιάς πρέπει κατ' αρχήν να γίνεται υπό των
Κλειδούχων.  
 Οι κλειδούχοι οφείλουσι καθ' εκάστην και εις ας ώρας έχει ορίσει ο διευθύνων τον Σταθµόν να καθαρίζωσιν επιµελώς και να λιπαίνωσι τας επιφανείας τριβής των βελονών, να καθαρίζωσι τας επιφανείας επαφής βελόνης καί τροχιάς και να βεβαιώνται περί του ότι δεν υπάρχει οιονδήποτε ξένον σώµα δυνάµενον να εµποδίση την τελείαν επαφήν των βελονών επί της τροχιάς. 
Εν καιρώ βροχής ο κλειδούχος βεβαιούται περί του ότι δεν συσσωρεύονται εις
τας αλλαγάς τροχιάς ύδατα ή χάλικες και εν ανάγκη προβαίνει εις τον καθαρισµόν
αυτών. 
Μετά τον καθαρισµόν και την λίπανσιν των αλλαγών ο κλειδούχος χειρίζεται τας βελόνας επανειληµµένως, ίνα βεβαιωθή περί του ότι ο χειρισµός αυτών είναι κανονικός και ευχερής και ότι τα σήµατα αυτών αντιστοιχούσιν εις τας θέσεις των βελονών. 


Πηγή:
- Berufsbild - VerschieberIn
https://www.youtube.com/watch?v=rsiGCgfY2wg&feature=youtu.be

Γενικός Κανονισμός Κινήσεως
http://www.yme.gr/pdf/2686.pdf

- Neue Videos zu technischen Berufen (εδώ μπορεί κανείς να δει ενημερωτικά βίντεο και για άλλα τεχνικά εμπαγγέλματα)
http://karriere.oebb.at/de/bewerbung/neue-videos-technische-berufe


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου