Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Νέο Δ.Σ. στην ΕΕΣΣΤΥ - Στο τιμόνι δυο συνάδελφοι μηχανικοί

Για πρώτη φορά μετά από πάνω από δέκα χρόνια επιλέγονται στελέχη με σιδηροδρομική εμπειρία για τη διοίκηση μιας σιδηροδρομικής εταιρίας.

Πρόεδρος ο Αντωνιάδης Γιάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Γραμμής Βόλου,
και Δ. Σύμβουλος ο Αναγνωστόπουλος Γιώργος Διευθυντής της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!


Αναλυτικότερα σύμφωνα με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 518 29/9/16 :
"Το γεγονός ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.)», που ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 13047/1399/
22-3-2013 απόφαση «Διορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.)», (Υ.Ο.Δ.Δ. 124), όπως ισχύει, έληξε την 23-03-2016.
4. Την ανάγκη ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ορίζονται, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), οι:
α) Αντωνιάδης Ιωάννης του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός με Α.Δ.Τ. ΑΚ 418603, ως Πρόεδρος.
β) Αναγνωστόπουλος Γεώργιος του Ευθυμίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α.Δ.Τ. ΑΑ 063203, ως Διευθύνων Σύμβουλος.γ) Γρημανέλλης Ιωάννης του Παναγιώτη, Δημόσιος Υπάλληλος με Α.Δ.Τ. ΑΖ 075757 ως μέλος.
δ) Καρελιώτης Αθανάσιος του Δημητρίου, TE Μηχ/γος με Α.Δ.Τ. Χ 211033 ως μέλος.
ε) Βερναδάκης Γεώργιος του Νικολάου, Δημόσιος Υπάλληλος με Α.Δ.Τ. ΑΚ 150612 ως μέλος.
στ) Παπαγεωργαντάς Γεώργιος του Χρήστου, Οικονομολόγος με Α.Δ.Τ. ΑΗ 541356 ως μέλος -εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ.
2. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας.
3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3429/2005.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 12 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών  ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ"Πηγή:
- ΦΕΚ ΥΟΔΔ 518 29/9/16
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8SruZUnbIrnp5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYWyVEia1Vh-XUUz6aF1e64zcxO0v1sJG8kIOdQz-TNo


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου