Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβάλει πρόστιμο 49 εκατ. ευρώ σε καρτέλ επιχειρήσεων σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών

Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής επιτροπής απόφαση επιβολής προστίμων σε τρεις εταιρίες κολοσσούς  σιδηροδρομικών μεταφορών με έδρα Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία αντίστοιχα γιατί λειτούργησαν σαν μονοπωλιακό καρτέλ. Αποκαλύπτεται ακόμη μια υπόθεση διαφθοράς στην οποία εμπλέκεται μια μεγάλη Γερμανική εταιρία που έρχεται να προστεθεί στα σκάνδαλα διαφθοράς της Siemens, Ferrostaal , Daimler,  Deutsche Bahn, κλπ. Υπόθεση που κλείνει και πάλι με πρόστιμα χωρίς να οδηγηθεί σε δικαστικό ακροατήριο. Μετά και από αυτήν την αποκάλυψη είναι φανερό ότι για το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα είναι μονόδρομος!!!
Βρυξέλλες, 15 Ιούλιος 2015
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα € 49 154 000 στην Express Interfracht, τμήμα των αυστριακών σιδηροδρόμων Österreichische Bundesbahnen («ÖBB»), και στην Schenker, τμήμα των γερμανικών σιδηροδρόμων Deutsche Bahn («DB»), για τη λειτουργία, κατά παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ, σύμπραξης στην αγορά των καλούμενων εμπορευματικών μεταφορών με «κλειστή αμαξοστοιχία». Οι τρεις επιχειρήσεις εφάρμοζαν επί σχεδόν οκτώ χρόνια καθορισμό τιμών και κατανομή πελατών για τις υπηρεσίες «Balkantrain» και «Soptrain» που παρείχαν στην Ευρώπη.
Η Kühne+Nagel της Ελβετίας, μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις μεταφορών και διοικητικής υποστήριξης στην Ευρώπη, συμμετείχε επίσης στην σύμπραξη αλλά δεν της επιβλήθηκε πρόστιμο καθώς προστατεύεται από ασυλία σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής περί επιείκειας, του 2006 επειδή αποκάλυψε την ύπαρξη της σύμπραξης. Η Express Interfracht και η Schenker πέτυχαν μείωση των προστίμων τους σύμφωνα με την ανακοίνωση περί επιείκειας, επειδή συνεργάστηκαν κατά την έρευνα. Δεδομένου ότι και οι τρεις επιχειρήσεις συμφώνησαν για διακανονισμό της υπόθεσης με την Επιτροπή, τα πρόστιμά τους μειώθηκαν περαιτέρω κατά 10%.

Η επίτροπος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Θεωρώ απογοητευτικό ότι ένα σχέδιο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των μεταφορών και την προώθηση των περιβαλλοντικά φιλικών εμπορευματικών μεταφορών μετατράπηκε τελικά σε παράνομη σύμπραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών που να λειτουργούν αποτελεσματικά σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού και να μην υποκύπτουν σε παγιωμένα συμφέροντα που βλάπτουν τους καταναλωτές.»


Οι «κλειστές αμαξοστοιχίες» είναι ένα σύστημα σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών από έναν κόμβο σε έναν άλλον, χωρίς να μεσολαβεί καθ΄οδόν διαχωρισμός ή αποθήκευση των βαγονιών. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα για τους πελάτες, οι οποίοι προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, και ειδικότερα για τους πελάτες που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες φορτίου. Κατ΄αρχήν, οι μεταφορές με κλειστή αμαξοστοιχία είναι οικονομικά αποδοτικότερες από τις παραδοσιακές σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, κυρίως όταν πρόκειται για φορτίο ενιαίου είδους.
Οι «κλειστές αμαξοστοιχίες» που καλύπτονταν από την παράνομη σύμπραξη, με την ονομασία «Balkantrain» και «Soptrain», αποτελούσαν το αντικείμενο κοινής εκμετάλλευσης από την Kühne+Nagel, την Express Interfracht και την Schenker. Η «Balkantrain» διασφαλίζει τη σύνδεση της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η «Soptrain» συνδέει την Κεντρική Ευρώπη με τη Ρουμανία.
Για να περιορίσουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, οι επιχειρήσεις είχαν συμφωνήσει σε αρκετές περιοριστικές πρακτικές:
  • είχαν έλθει σε συμφωνία για την κατανομή παλαιών και νέων πελατών και για ένα σύστημα κατανομής πελατών το οποίο περιλάμβανε «μηχανισμό ειδοποίησης» για νέους πελάτες·
  • αντάλλασσαν εμπιστευτικές πληροφορίες για συγκεκριμένα αιτήματα πελατών·
  • μοίραζαν τους όγκους μεταφορών για τους οποίους είχαν συνάψει σύμβαση με τελικούς πελάτες·
  • συντόνιζαν τις τιμές απευθείας, αλληλοκαλυπτόμενες μέσω προσφορών που παρείχαν για πελάτες που προστάτευαν βάσει του συστήματος κατανομής πελατών και συντόνιζαν τις τιμές πώλησης που παρείχαν στους τελικούς πελάτες.
Η παράβαση διήρκεσε από τον Ιούλιο του 2004 έως τον Ιούνιο του 2012 για όλες τις επιχειρήσεις.
Ο αναγκαίος συντονισμός σε ανώτερα επίπεδα των επιχειρήσεων (κοινή αγορά μεταφορικών υπηρεσιών, όπως μηχανοκίνηση/έλξη, ρυμουλκούμενα και άλλος εξοπλισμός από εθνικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις) δεν καλύπτεται από τη σημερινή απόφαση, διότι ένας τέτοιος συντονισμός που στοχεύει στη δημιουργία υπηρεσίας «κλειστής αμαξοστοιχίας» δεν αντίκειται στον ανταγωνισμό. Η σημερινή απόφαση αφορά αποκλειστικά τη σύμπραξη μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κλειστών αμαξοστοιχιών σχετικά με την εμπορία της υπηρεσίας.

Πρόστιμα
Τα πρόστιμα ορίστηκαν βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για τα πρόστιμα, του 2006(βλέπε δελτίο Τύπου και MEMO).
Κατά τον καθορισμό του ύψους των προστίμων, η Επιτροπή έλαβε ιδιαίτερα υπόψη αφενός τις πωλήσεις των επιχειρήσεων που προέκυψαν από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές που σχετίζονται με τις από κοινού εκμεταλλευόμενες κλειστές αμαξοστοιχίες «Balkantrain» και «Soptrain», συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών μεταφορικών υπηρεσιών, και αφετέρου τη σοβαρή φύση της παραβίασης, το γεωγραφικό εύρος και τη διάρκειά της. Τα πρόστιμα διασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο αποτροπής αν και παραμένουν αναλογικά με την παραβίαση.
Με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής περί επιείκειας, του 2006, η Kühne+Nagel έλαβε πλήρη αμνηστία διότι αποκάλυψε την ύπαρξη της σύμπραξης, και συνεπώς απέφυγε πρόστιμο ύψους EUR 49 εκατ. Η Express Interfracht πέτυχε μείωση κατά 45% και η Schenker κατά 30% επειδή συνεργάστηκαν κατά την έρευνα.
Βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής, του 2008, περί διακανονισμού, η Επιτροπή εφάρμοσε μείωση κατά 10% στα επιβληθέντα πρόστιμα επειδή τα μέρη αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στην σύμπραξή καθώς και την ευθύνη τους στην υπόθεση αυτή.
Τα συνολικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν έχουν ως εξής:

Μείωση βάσει της ανακοίνωσης περί επιείκειας
Μείωση βάσει της ανακοίνωσης περί διακανονισμού
Πρόστιμο (€)
K+N
100%
(10%)
0
EXIF
45%
10%
17 356 000
Schenker
30%
10%
31 798 000
Σύνολο


49 154 000

Ιστορικό
Η έρευνα της Επιτροπής ξεκίνησε με απροειδοποίητες επιθεωρήσεις τον Ιούνιο 2013.
Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αυτή θα δημοσιευθούν υπό τον αριθμό υπόθεσης 40098στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων του ιστότοπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, μόλις αρθεί το απόρρητο για την υπόθεση αυτή. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της Επιτροπής κατά των συμπράξεων θα βρείτε στον ιστότοπό της για τις συμπράξεις.

Η διαδικασία διευθέτησης διαφορών
Η σημερινή απόφαση είναι η 19η διευθέτηση αφότου εισήχθη η διαδικασία διευθέτησης διαφορών για τις συμπράξεις, τον Ιούνιο 2008 (βλέπε δελτίο Τύπου και MEMO). Κατά τη διαδικασία αυτή, τα μέρη αναγνωρίζουν τη συμμετοχή τους σε σύμπραξη και την συνεπαγόμενη ευθύνη τους. Η διευθέτηση διαφορών βασίζεται στον αντιμονοπωλιακό κανονισμό (ΕK) αριθ. 1/2003 και δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εφαρμόζει μια απλουστευμένη και ταχεία διαδικασία. Η διαδικασία αυτή είναι επωφελής για τους καταναλωτές και τους φορολογουμένους καθώς μειώνει τα κόστη, προωθεί την επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας δεδομένου ότι απελευθερώνει πόρους για την αντιμετώπιση άλλων συμπράξεων, και παρουσιάζει πλεονεκτήματα για τα εμπλεκόμενα μέρη δεδομένου ότι οι αποφάσεις εκδίδονται ταχύτερα και τα πρόστιμα μειώνονται κατά 10%.
Η Επιτροπή έχει κατά το παρελθόν επιτύχει διευθέτηση διαφορών με συμμετέχοντες σε συμπράξεις στις παρακάτω υποθέσεις: DRAMsΦωσφορικά άλατα για ζωοτροφέςΑπορρυπαντικάΜόλυβδος στο γυαλί καθοδικών λυχνιών Συμπιεστές ψυγείωνΠροϊόντα διαχείρισης υδάτωνΣυρμάτινοι ιμάντεςΠαράγωγα επιτοκίων ευρώ και γιενΑφρώδης πολυουρεθάνηΧρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειαςΤριβείςΛειαντικά μέσα από χάλυβαΜανιτάριαΠαράγωγα επιτοκίων σε ελβετικά φράγκα και Αποκλίσεις τιμής αγοράς και τιμής πώλησηςΦάκελοι και Συστήματα θέρμανσης σταθμευμένων οχημάτων.

Αγωγή αποζημίωσης
Κάθε πρόσωπο ή επιχείρηση που ζημιώνεται από αντιανταγωνιστική συμπεριφορά όπως περιγράφεται στην παρούσα υπόθεση μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια των κρατών μελών και να ζητήσει αποζημίωση. Η νομολογία του Δικαστηρίου και ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου επιβεβαιώνουν ότι για υποθέσεις που υποβάλλονται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, η απόφαση της Επιτροπής είναι δεσμευτική απόδειξη ότι σημειώθηκε όντως τέτοια συμπεριφορά και ότι αυτή είναι παράνομη. Ακόμη κι αν η Επιτροπή έχει επιβάλει πρόστιμα τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, μπορούν να δοθούν αποζημιώσεις χωρίς αυτές να μειώνονται κατά το ποσό του προστίμου που επέβαλε η Επιτροπή.
Η οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης, την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να ενσωματώσουν στο νομικό τους σύστημα μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2016, καθιστά ευκολότερο για τα θύματα αντιανταγωνιστικών πρακτικών να λαμβάνουν αποζημιώσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης, μαζί με πρακτικό οδηγό για τον τρόπο ποσοτικοποίησης της ζημίας λόγω παράβασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, θα βρείτε εδώ.
Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ερωτήσεις του κοινού:

Πηγές:
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβάλει πρόστιμο 49 εκατ. ευρώ σε καρτέλ επιχειρήσεων σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών

- Antitrust: Commission fines cargo train operators € 49 million for cartel

- European Commission Fines Cargo Train Operators EUR49 Million For Cartel

Rund 31 Millionen EU-Kartellbuße für Bahn-Logistiksparte

- Complicit in Corruption: How German Companies Bribed Their Way to Greek Deals

- German 'hypocrisy' over Greek military spending has critics up in arms


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου